Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8297

Tytuł:

zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Wójt Gminy Sabnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 235 pozycja: 8297
Hasła:finanse publiczne

ZARZĄDZENIE NR  45/11 WÓJTA GMINY SABNIE z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011­2022  Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  z poźn. zm.) Wójt Gminy Sabnie postanawia, co następuje:  § 1. Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2011­2022,  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 niniejszego zarządzenia.  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Wójt  mgr inż. Ireneusz  Piotr Wyszyński

Id: IFBNT­SQSNP­YOJNE­FCWGZ­NHMAD. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011 roku Zarządzeniem  dokonano  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Gminy  Sabnie  na  lata  2011­2022,  polegające  na  zwiększeniu  dochodów  bieżących  o kwotę  35  790,00  zł  oraz  wydatków  bieżących  o kwotę  35  790,00  zł  na  rok  2011. Wydatki na przedsięwzięcia do WPF oraz deficyt budżetu pozostają bez zmian.  Załącznik do Zarządzenia Nr  45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011 r. Zalacznik1.09 ostat Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Id: IFBNT­SQSNP­YOJNE­FCWGZ­NHMAD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.495

  uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.4757

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1128

  uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5688

  uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.648

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2022

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8296

  zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8295

  uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8294

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jadów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8293

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8292

  uchwała nr 123/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Józefowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.