Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8308

Tytuł:

uchwała nr 58/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto oraz zapewnienia im dalszej opieki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-24
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 236 pozycja: 8308
Hasła:ochrona zwierząt

UCHWAŁA NR NR 58/XIV/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto oraz zapewnienia im dalszej opieki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U/ z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) , art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 116 , poz. 753) oraz po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Płońsku i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto przeprowadzone będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy, służb porządkowych/ np.policja,Straż Gminna/ lub z urzędu. 2.Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały. 3.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt podane będzie do publicznej wiadomości na okres 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia ich wyłapywania. 4.Dodatkowo, zwierzęta z terenu gminy Nowe Miasto, mogą być poddawane sterylizacji albo kastracji oraz usypianiu ślepych miotów. § 2. 1.Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto, zarządców i właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, że zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W dni wolne od pracy i w okresie poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Nowym Mieście, dopuszczalne jest stwierdzenie przez Policję konieczności wyłapania psa, który swoim zachowaniem stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego. 2.Uprawniony podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do ich wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa, i porządku publicznego. § 3. 1.Informacje o podmiocie wykonującym wyłapywanie i adresie schroniska, w którym będą umieszczone wyłapywane zwierzęta, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Mieście. 2.W razie zaistnienia podejrzenia choroby zakaźnej u wyłapywanych zwierząt, o fakcie tym zostanie niezwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii. 3.Podczas akcji wyłapywania zwierząt, zapewnia się im opiekę weterynaryjną. 4.Gmina zawrze stosowne umowy z uprawnionymi podmiotami w zakresie prowadzenia schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt, w celu zapewnienia wyłapanym bezdomnym zwierzętom dalszej opieki. § 4. 1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach. 2.Wyłapane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczone w schronisku w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu adopcji, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt lub innym odosobnieniu, dysponującym możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji. Po przejściu obowiązkowej obserwacji zapewnia się postępowanie jak w przypadku zwierząt nie wykazujących agresji.

Id: PKVDE-KSOQS-PHHCW-PPNQZ-GHALV. Podpisany Strona 1

3.Podmiot o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest do udokumentowania umieszczenia zwierzęcia w schronisku. 4.Bezdomne zwierzęta po przewiezieniu do schroniska będą poddane niezbędnej ocenie dobrostanu i koniecznym zabiegom, a także sterylizacji i kastracji, w celu ograniczania zjawiska bezdomności zwierząt. § 5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński

Id: PKVDE-KSOQS-PHHCW-PPNQZ-GHALV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.5112

  uchwała nr X/ 34/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce i zapewnienia im dalszej opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.3891

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szelków oraz zapewnienia im dalszej opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5806

  uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łąck, oraz zapewnienia im dalszej opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4176

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szreńsk oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1012

  uchwała nr XL/303/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klembów oraz zapewnienia im dalszej opieki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8307

  uchwała nr X/94/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie likwidacji szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Budowlanego, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8306

  uchwała nr X/93/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Piastowie, ul. Karola Namysłowskiego 11

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8305

  uchwała nr X/90/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8304

  uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8303

  uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.