Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/146/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Rada Gminy Bolesławiec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 237 pozycja: 4140
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/146/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie  regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia  nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec  Na podstawie art. 30 ust. 6­6a, art.49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.  zm.) u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e :  § 1. W  Uchwale  Nr  XXV/146/09  Rady  Gminy  Bolesławiec  z dnia  29  kwietnia  2009  roku  w sprawie  regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom,  zatrudnionym  w szkołach  podstawowych,  prowadzonych  przez  Gminę  Bolesławiec  wprowadza  się  następujące  zmiany:  1. W tytule uchwały po zwrocie ?w szkołach podstawowych? dodaje się po przecinku zwrot ?w przedszkolach  i zespołach szkół?.  2. § 1. otrzymuje brzmienie:  ?§  1.  Ustala  się  regulamin,  określający  wysokość  stawek  i szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatku  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  wysokość  i warunki  wypłacania  innych  składników  wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego  przyznawania  i wypłacania  nauczycielom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz zespołach szkół, prowadzonych przez  Gminę Bolesławiec, zwany dalej ?regulaminem?.  3. § 2. otrzymuje brzmienie:  ?§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:  1) Karcie Nauczyciela ­ rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ­ Karta Nauczyciela ( Dz. U.  z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),  2) szkole ­ należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół,  3) klasie ­ należy przez to rozumieć oddział szkolny, przedszkolny lub grupę,  4) uczniach ? należy przez to rozumieć uczniów szkół i wychowanków przedszkoli?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.  § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Durda

Id: OFRJU­WFXVT­TDQKP­BENVY­ZJGTX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.560

  uchwała nr XXVI/235/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach przez Gminę Bobolice; dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3622

  uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.695

  uchwała nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatek za wysługę lat dla pracownika emeryta

  Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż pół etatu) ma prawo do 20% dodatku za wysługę lat?

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Wykazanie składników wynagrodzenia

  W jakim czasie od otrzymania wynagrodzenia pracownik powinien otrzymać tzw. "pasek" z wyszczególnieniem składników płac? Jakie co najmniej elementy musi zawierać ten (...)

 • Wynagrodzenie prowizyjne

  Jeśli moje wynagrodzenie zależy od wysokości sprzedaży (prowizja), czy pracodawca jest zobowiązany przedstawiać mi wysokość obrotów ze sprzedaży na rzecz moich klientów? (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe

 • uchwała nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? I etap.

 • uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.