Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska Bielawy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 239 pozycja: 4166
Hasła:program pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XV/155/11 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001  roku  Nr  142,  poz  1591  ze  zm.)  oraz  art.  7 ust.  3 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  § 1. Ustala  się  zasady  zwolnień  z podatku  od  nieruchomości  w ramach  pomocy  de  minimis  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.  § 3. Traci  moc  uchwała  nr  XVIII/127/07  Rady  Miejskiej  Bielawy  z dnia  28  listopada  2007  w sprawie  ulg  i zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy De Minimis.  § 4. Przedsiębiorcy,  którzy  otrzymali  wsparcie  w postaci  zwolnień  na  podstawie  Programu  stanowiącego  załącznik do uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie Programu ulg  i zwolnień  w podatku  od  nieruchomości  w ramach  pomocy  De  Minimis,  uchwały  nr  XV/108/07  Rady  Miejskiej  Bielawy z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25  kwietnia  2007  roku  w sprawie  Programu  ulg  i zwolnień  w podatku  od  nieruchomości  w ramach  pomocy  De  Minimis oraz uchwały nr XVIII/127/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2007 w sprawie ulg i zwolnień  w podatku  od  nieruchomości  w ramach  pomocy  De  Minimis,  kontynuują  zwolnienie  na  podstawie  dotychczasowych przepisów do upływu okresu zwolnienia wynikającego ze złożonych wniosków.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  Leszek Stróżyk

Załącznik do Uchwały Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik.pdf

Id: FHQEX­KSMOC­XTBUY­HBIHL­UASEH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/277/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.145

  uchwała nr XXXII/207/08 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 426/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.5386

  uchwała nr 192/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

porady prawne online

Porady prawne

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/154/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

 • zarządzenie nr 28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 • informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2011r. o udzieleniu koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 11 lutego 2012 r. do 11 lutego 2022 r. dla Sydkraft Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie

 • uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Warta Bolesławiecka

 • uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Platerówce z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.