Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

Tytuł:

uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-31
Organ wydający:Rada Gminy Nur
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 240 pozycja: 8619
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA XII/65/11 RADY GMINY NUR z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych   na terenie gminy Nur  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala  się  regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na terenie gminy Nur, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Tracą moc:  1) Uchwała  Nr  XXIV/124/05  Rady  Gminy  Nur  z dnia  30  marca  2005  r.  w sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nur.  2) Uchwała  Nr  XXVI/132/05  Rady  Gminy  Nur  z dnia  23  czerwca  2005  r.  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie gminy Nur.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Marek Góral

Załącznik do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 

Id: 1B56AD58­EFD0­4483­90AF­27E70D99B0CC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.8

  uchwała nr XVI/121/2008 Rady Gminy Brojce z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brojce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8618

  uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur  na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8617

  uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8616

  uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8615

  uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/69/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8614

  uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.