Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3877

Tytuł:

uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Miejska we Wrześni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 244 pozycja: 3877
Hasła:dozywianie

UCHWAŁA NR IV/54/11 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292) Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz.U. nr 267, poz. 2259 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292) wprowadza się następującą zmianę: w § 3 cyfrę ?3? zastępuje się cyfrą?2?. § 2. Pozostałe przepisy nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni /-/ Bożena Nowacka

Id: KGCCG-XBKHV-PJMBS-WCJAR-VDIQE. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W związku ze stwierdzeniem w § 3 Uchwały Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 omyłki pisarskiej polegającej na błędnym zapisie o brzmieniu ?§ 3?, zachodzi konieczność jej sprostowania poprzez zapis ?§ 2?. O zaistnieniu omyłki pisarskiej świadczy również analiza treści § 2 uchwały określającego kryteria odpłatności za pomoc w formie posiłku. Sprostowanie błędu w tekście uchwalonego aktu prawnego następuje przez zmianę uchwały we właściwym trybie.

Id: KGCCG-XBKHV-PJMBS-WCJAR-VDIQE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.46.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXVIII/614/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku realizowanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? w latach 2010-2013.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Dokument urzędowy - podpis

  Czy dokument urzędowy do swojej ważności wymaga podpisu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3876

  uchwała nr IV/52/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3875

  uchwała nr IV/51/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3874

  uchwała nr IV/50/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3873

  uchwała nr IV/49/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.243.3872

  uchwała nr XI / 51 / 2011 Rada Miejska w Lwówku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Lwówek.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.