Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3933

Tytuł:

uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-16
Organ wydający:Rada Miejska w Zbąszyniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 248 pozycja: 3933
Hasła:

UCHWAŁA NR X/97/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r., w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami. 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna. § 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) załącznik nr 1 ? część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:1000, zatytułowana ?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu?, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu; 2) załącznik nr 2 ? Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu; 3) załącznik nr 3 ? Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) ?obowiązującej linii zabudowy? ? należy przez to rozumieć linię, w której należy usytuować fasadę budynku lub jego boczną ścianę na przynajmniej 60% ich długości; 2) ?nieprzekraczalnej linii zabudowy? ? należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania budynku w stosunku do linii rozgraniczającej tereny; 3)?nieuciążliwej działalności usługowej? ? należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w tym działalność nie powiązaną z rodzajami przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionymi w przepisach o ochronie środowiska. 2. Stosowane symbole graficzne stanowiące oznaczenie poszczególnych terenów składają się z liczby i liter; przeznaczenie terenu jest oznaczone literami, a liczba oznacza numer porządkowy terenu; o ile w dalszej części uchwały ustalenia odnoszą się wyłącznie do oznaczenia literowego należy przez to rozumieć, że odnoszą się do wszystkich terenów oznaczonych tymi literami niezależnie od ich liczby porządkowej. § 4. 1. Określa się następujące przeznaczenie terenów: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolami 1.MN,U, 2.MN,U, 3.MN,U, 4.MN,U, 5.MN,U, 6.MN,U, 7.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U, 10.MN,U, 11.MN,U, 12.MN,U, 13.MN,U i 14.MN,U; 2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami 1.WS i 2.WS; 3) teren elektroenergetyki, oznaczony symbolem E; 4) teren drogi publicznej głównej, oznaczony symbolem KDG; 5) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolami 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD i 12.KDD.

Id: GQZSE-NPTTZ-KOSMH-GMODL-KIMND. Podpisany Strona 1

2. Symbol graficzny przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu. § 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) dopuszcza się: a) stosowanie ogrodzeń o wysokości do 1,5 m, ażurowych o powierzchni pełnej nie większej niż 50% całej powierzchni ogrodzenia, b) umieszczanie szyldów; 2) zakazuje się stosowania: a) ogrodzeń pełnych i wyższych niż 1,5 m, b) reklam. § 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się: a) sytuowanie zabezpieczeń akustycznych w związku z ewentualną uciążliwością akustyczną kolei b) zapewnienie w pomieszczeniach, w których prowadzona jest nieuciążliwa działalność usługowa, w tym w pomieszczeniach, w których poziom podłogi jest poniżej poziomu terenu, właściwych warunków higienicznozdrowotnych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, c) podłączenie budynków do sieci wodociągowej, d) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z tym że do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w najbliżej położonej drodze publicznej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników na ścieki; 2) zakazuje się: a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w przepisach o ochronie środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, b) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ścieków; 3) ustala się: a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w obszarze działek budowlanych do wód lub do ziemi, w sposób nie naruszający naturalnego kierunku spływu wód i nie zakłócający warunków gruntowo-wodnych na działce i na działkach w jej otoczeniu, c) odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych na działce do sieci kanalizacji deszczowej lub do sieci ogólnospławnej, a do czasu wybudowania kanalizacji w najbliżej położonej drodze publicznej dopuszczenie zagospodarowania ścieków, o których mowa, w sposób indywidualny, nie pogarszający stanu środowiska, d) możliwość budowy w drogach publicznych przeciwpożarowej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami o przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, e) stosowanie do ogrzewania budynków paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, f) gospodarowanie odpadami zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami o odpadach, g) zagospodarowanie na miejscu nadmiaru mas ziemnych, powstających w wyniku prac budowlanych, pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi lub ich wywóz w miejsca wskazane przez właściwą służbę administracyjną.

Id: GQZSE-NPTTZ-KOSMH-GMODL-KIMND. Podpisany

Strona 2

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych winien być złożony do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. § 8. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się: 1)obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego planu; 2)na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U: a)lokalizowanie budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i handlowych oraz budynków gospodarczych i garaży, a także obiektów małej architektury oraz sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zabezpieczeń akustycznych; b)sytuowanie na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednego usługowego względnie handlowego, jednego gospodarczego i jednego garażu, c)maksymalną powierzchnię zabudowy ? 30% powierzchni działki budowlanej, d)minimalną powierzchnię biologicznie czynną ? 40% powierzchni działki budowlanej, e)sytuowanie budynków o liczbie kondygnacji do 2 i o wysokości: -mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i handlowych ? do 10,5 m, -gospodarczych i garaży ? do 6,5 m; f)z zastrzeżeniem pkt 2, lit. g, minimalną powierzchnię wydzielanej działki ? 600 m2 g)możliwość wydzielenia działki mniejszej, niż określono wyżej, na cele: infrastruktury technicznej, regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, powiększenia działki, h)stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35? i 45? i głównej kalenicy równoległej do ulicy lub jednej z ulic w przypadku działek narożnikowych, i)sytuowanie budynków usługowych przeznaczonych wyłącznie na cele nieuciążliwej działalności usługowej, j)zapewnienie miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na 1 mieszkanie i 2 miejsca na jeden lokal użytkowy, k)możliwość: -lokalizowania budynków bezpośrednio przy granicach działek budowlanych, -budowy jednej kondygnacji podziemnej, -wydzielania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokalu użytkowego, l)obsługę komunikacyjną wyłącznie z przyległych ulic dojazdowych; 3)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 12.

MN,U i 13.MN,U są częścią większych terenów budowlanych położonych poza obszarem objętym miejscowego planem; w związku z powyższym części działek gruntu położone na terenach 12.MN,U i 13.MN,U nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych; 4)na terenach wód powierzchniowych śródlądowych WS: a)lokalizowanie wyłącznie urządzeń związanych z utrzymaniem rowu, b)zakaz kanalizowania rowu; 5)na terenie elektroenergetyki E: a)lokalizowanie stacji transformatorowej kontenerowej lub nasłupowej oraz innych urządzeń i sieci elektroenergetycznych, b)minimalną powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 10% powierzchni działki budowlanej; 6)na terenie drogi publicznej głównej KDG i terenach dróg publicznych dojazdowych KDD: a)szerokości w liniach rozgraniczających zgodne z rysunkiem miejscowego planu, b)lokalizowanie obiektów związanych z utrzymaniem ruchu oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

Id: GQZSE-NPTTZ-KOSMH-GMODL-KIMND. Podpisany Strona 3

c)nakaz rozwiązania odbioru ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych przed wykonaniem nawierzchni szczelnych, d)możliwość skanalizowania rowów przebiegających w liniach rozgraniczających dróg. § 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) zakaz włączenia dróg publicznych dojazdowych 1.KDD, 4.KDD i 5.KDD w drogę publiczną główną KDG; 2) włączenie dróg publicznych dojazdowych 2.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD i 10.KDD oraz drogi publicznej głównej 7.KDG w drogi planowane na terenach przyległych poza obszarem objętym miejscowym planem; 3) włączenie dróg publicznych dojazdowych 1.KDD i 3.KDD w drogę publiczną dojazdową 4.KDD oraz w ulicę Ogrodową znajdującą się poza obszarem objętym miejscowym planem; 4) podłączenie sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne. § 10. W zakresie terenów wymagających ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz wprowadzenia ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy ustala się nakaz: 1) zgodnego z przepisami o transporcie kolejowym i na zasadach tam określonych, zagospodarowania terenów w obszarze o szerokości nie mniejszej niż 20 m, licząc od skrajnego toru kolejowego, i nie mniejszej niż 10 m, licząc od granicy terenów kolejowych; 2) zabezpieczenia przez inwestorów terenów zabudowy i dróg położonych w obszarze oddziaływania kolei przed skutkami akustycznymi wynikającymi z ruchu pociągów lub z wznowienia ruchu. § 11. Nie określa się: 1) terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy; 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 3) terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości; 4) terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania. § 12. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości: 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U ? 30%; 2) dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych WS ? 15%; 3) dla terenu elektroenergetyki E ? 15%; 4) dla terenu drogi publicznej głównej KDG ? 15%; 5) dla terenów dróg publicznych dojazdowych KDD ? 15%. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: GQZSE-NPTTZ-KOSMH-GMODL-KIMND. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie Rada Miejska w Zbąszyniu w dniu 6 listopada 2009 r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/311/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór. Zmiana dotyczyła konieczności wprowadzenia innego przebiegu poszerzenia ulicy Leśnej w Zbąszyniu. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany miejscowego planu wysłano do odpowiednich organów i instytucji, ogłoszono w prasie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu i na tablicy ogłoszeń w rynku miejskim. Po przeprowadzeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu. Zmiana miejscowego planu nie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu, nie wpłynęły żadne uwagi. Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Burmistrz Zbąszynia wniósł o podjęcie uchwały o uchwaleniu ww. zmiany miejscowego planu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.jpg załącznik graficzny

Id: GQZSE-NPTTZ-KOSMH-GMODL-KIMND. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu, nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag, w oparciu o oświadczenie Burmistrza Zbąszynia o braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011 r. Zalacznik3.doc Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Id: GQZSE-NPTTZ-KOSMH-GMODL-KIMND. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.1467

  uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 lutego 2011r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1078/2 w Zbąszyniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.5943

  uchwała nr XIII/141/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/204/2002 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbąszyń oraz ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1963

  uchwała nr XVIII/189/12 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zbąszyń oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.6746

  uchwała nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 lutego 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XXI/187/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części A.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3932

  uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8 i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3931

  uchwała nr XI/ 96 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. zmiany Uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XLVII/ 523 /2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2010 ? 2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3930

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 19 pkt 3 lit. a uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo ? usługowej i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieźnie ? część B. w

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3929

  uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami ? rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3928

  uchwała nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 239/17 w Mściszewie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.