Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3934

Tytuł:

uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-16
Organ wydający:Rada Miejska w Zbąszyniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 248 pozycja: 3934
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR X/101/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII/401/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 193, poz. 3573) wprowadza się następujące zmiany: w § 4 dodaje się ustępy: ?4a. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).?; ?4b. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2577 ze zm.) w zakresie realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: CRFNH-MRKVO-WUMDT-VVOFI-GNGUR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3935

  uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.1467

  uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 lutego 2011r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1078/2 w Zbąszyniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.2823

  uchwała nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2009 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3376

  uchwała nr XXI/214/12 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 maja 2009 r. "w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3933

  uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Zbąszyniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3932

  uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8 i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3931

  uchwała nr XI/ 96 /2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011r. zmiany Uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XLVII/ 523 /2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2010 ? 2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3930

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 19 pkt 3 lit. a uchwały Nr XI/94/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo ? usługowej i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieźnie ? część B. w

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.247.3929

  uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami ? rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.