Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/68 /2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Żukowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 252 pozycja: 4558
Hasła:zwolnienia podatkowe,podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII / 68 /2011             RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Żukowice uchwala,  co następuje:  § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  1. Od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów i budynków ­ 0,84 zł. od 1m? powierzchni,  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,33 zł. od 1 ha powierzchni,  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 0,30 zł. od 1m? powierzchni,  2. Od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych 0,70 zł. od 1m? powierzchni użytkowej,  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej ? 21,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym  ? 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  d) związanych  z prowadzeniem  działalności  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  zajętych  przez  podmioty udzielające tych świadczeń 4,20 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ? 5,10 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem  f) budynków gospodarczych stanowiących własność rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa  rolne  w zamian  za  świadczenia  uregulowane  w ustawie  o ubezpieczeniu  społecznym  rolników  lub  renty  strukturalne, dla których stawka wynosi 2,55 zł. od 1 m2 powierzchni.  3. Od  budowli ­  2 %  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 i  ust.  3­7  ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.  § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z:  1. działalnością sportową i rekreacyjną,  2. ochroną przeciwpożarową,  3. działalnością kulturalną,  4. pomocą społeczną,  5. gospodarką odpadami,  6. oczyszczaniem ścieków,  7. zaopatrzeniem w wodę,  8. pochówkiem zmarłych,  za wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

Id: LYSGD­IKJYY­CKJWJ­QHVRM­MMUGW. Podpisany Strona 1

§ 4. Traci  moc  uchwała  nr  XXXV/199/2010  Rady  Gminy  Żukowice  z dnia  9 listopada  2010r.  w sprawie  określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  r.  i podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy Żukowice.   

Przewodniczący Rady Gminy  Żukowice  Ryszard Penc

Id: LYSGD­IKJYY­CKJWJ­QHVRM­MMUGW. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do  uchwały  Rady  Gminy  Żukowice  Nr  XII/68/2011  z dnia  09  listopada  2011  r.  w sprawie  określenia  wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.  Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ) Rada Gminy  w drodze  uchwały  określa  wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości.  Stawki  te  nie  mogą  przekroczyć  górnych  granic  określonych  corocznie  w drodze  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach  lokalnych.  Zgodnie z art. 7 ust.3 cytowanej ustawy Rada Gminy może również wprowadzić zwolnienia przedmiotowe od  podatku od nieruchomości inne niż określone w ustawie. 

Id: LYSGD­IKJYY­CKJWJ­QHVRM­MMUGW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Żukowice.

 • uchwała nr 87/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, zawierające dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków.

 • uchwała nr 86/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • uchwała nr 85/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr 84/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.