Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 253 pozycja: 4574
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/111/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami)  oraz  art.  5 ust.  1 ­  4 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  ze  zmianami)  Rada  Miejska  uchwala,  co  następuje:  § 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ­ 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ­  4,33  zł  od  1 ha  powierzchni,  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ­ 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ­ 21,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ­ 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych ­ 2,10 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,  e) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ­ 2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  f) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  3) od  budowli  ­  2%  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 oraz  ust.  3­7  ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady  Roman Kasprowicz

Id: VIRVB­UOXEO­PUVXB­XOBWH­VBVQL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3490

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3018

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3129

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/143/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

 • uchwała nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki ? Spółdzielczej w Jeleniej Górze

 • uchwała nr 134.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki ? Spółdzielczej w Jeleniej Górze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.