Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 253 pozycja: 4575
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII/112/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami)  oraz  art.  10  ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  ze  zmianami)  Rada  Miejska  uchwala,  co  następuje:  § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:   

L.p.  1.  2.  3.  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)  powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  powyżej 5,5 do 9 włącznie  powyżej 9 a poniżej 12  stawka  (w złotych)  744,00  1 284,00  1 476,00 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:   

L.p.  liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  stawka podatku  (w tonach)  (w złotych)  nie mniej niż  mniej niż  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne  DWIE OSIE  2 184,00  2 580,00  TRZY OSIE  18  2 184,00  2 580,00  CZTERY OSIE I WIĘCEJ  29  2 580,00  2 820,00  18  inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych  2 184,00  2 580,00  2 184,00  2 580,00  2 580,00  2 820,00 

4.  5.  6.  7.  8.  9. 

12  18  12  18  12  29 

3) od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:   

L.p.  ciągniki siodłowe i balastowe  stawka podatku  przystosowane do używania łącznie  (w złotych)  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów  (w tonach)  od 3,5 a poniżej 12  1 740,00 

10. 

4) od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:   

L.p.  liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  stawka podatku  (w złotych)  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  inne  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  systemy  za równoważne  zawieszenia Strona 1

Id: TRHSI­EJRPK­ASLOA­LKJDB­AWPOQ. Podpisany

  osi  jezdnych  11.  12.  13.  14.  15.  16.  12  31  37  12  37  40  DWIE OSIE  31  37  TRZY OSIE  37  40  2 184,00  2 256,00  2 580,00  2 256,00  2 760,00  2 820,00  2 184,00  2 256,00  2 580,00  2 256,00  2 760,00  2 820,00 

5) od  przyczepy  i naczepy  która  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiada  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego:   

L.p.  17.  przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym  (w tonach)  od 7 a poniżej 12  stawka podatku  (w złotych)  1 284,00 

6) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego:   

L.p.  liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +  pojazd silnikowy  (w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  stawka podatku  (w złotych)  oś jezdna (osie  jezdne)  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym za  równoważne  1 440,00  DWIE OSIE  19.  20.  21.  22.  23.  24.  12  18  37  TRZY OSIE  12  18  37  18  37  1 488,00  1 740,00  2 256,00  1 488,00  1 740,00  2 256,00  18  37  1 488,00  1 740,00  2 256,00  1 488,00  1 740,00  2 256,00  inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych 

JEDNA OŚ  18.  12  1 440,00 

7) od autobusu:   

L.p.  25.  26.  27.  autobusy  (ilość miejsc do siedzenia)  mniej niż 15  od 15 ? poniżej 30  równa lub wyższa niż 30  stawka podatku  (w złotych)  1 092,00  1 740,00  2 256,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

Id: TRHSI­EJRPK­ASLOA­LKJDB­AWPOQ. Podpisany

Strona 2

 

Przewodniczący Rady  Roman Kasprowicz

Id: TRHSI­EJRPK­ASLOA­LKJDB­AWPOQ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • uchwała nr XVI/143/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

 • uchwała nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki ? Spółdzielczej w Jeleniej Górze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.