Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 253 pozycja: 4577
Hasła:wzory formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR XIII/114/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska  uchwala, co następuje:  § 1. Określa się wzory następujących formularzy, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:  1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (INRL­1) ­ załącznik nr  1?  2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN­1) ­ załącznik nr 2?  3) Dane o nieruchomościach (ZN­1/A) ­ załącznik nr 3?  4) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN­1/B) ­ załącznik nr 4?  5) Deklaracja na podatek leśny (DL­1) ­ załącznik nr 5?  6) Dane o nieruchomościach leśnych (ZL­1/A) ­ załącznik nr 6?  7) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL­1/B) ­ załącznik nr 7?  8) Deklaracja na podatek rolny (DR­1) ­ załącznik nr 8?  9) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR­1/A) ­ załącznik nr 9?  10) Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR­1/B) ­ załącznik nr 10?  11) Dane osobowe współwłaścicieli nieruchomości (Formularz B) ­ załącznik 11.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.  § 3. Traci  moc  uchwała  nr  III/17/06  z dnia  18  grudnia  2007  roku  w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji i deklaracji podatkowych.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady  Roman Kasprowicz

Id: WRYIA­KLJPK­VGHRJ­MDPVG­GGYNI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc INRL­1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc DN­1  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc ZN­1/A  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc ZN­1/B  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc DL­1  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: WRYIA­KLJPK­VGHRJ­MDPVG­GGYNI. Podpisany

Strona 2

ZL­1/A  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik7.doc ZL­1/B  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik8.doc DR­1  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik9.doc ZR­1/A  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik10.doc ZR­1/B  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik11.doc Formularz B 

Id: WRYIA­KLJPK­VGHRJ­MDPVG­GGYNI. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • uchwała nr XVI/143/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

 • uchwała nr XVI/142/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.