Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 151.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Miejska Jeleniej Góry
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 257 pozycja: 4738
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA NR 151.XVIII.2011 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr 453/LVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w załączniku stanowiącym statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany: - w § 5 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: ?11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu lokalnym oraz organizowanie opieki i usług domowych?; - § 9 otrzymuje brzmienie: ? w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wyodrębnia się organizacyjnie Dzienny Dom Pomocy Społecznej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Grodziński

Id: LTQST-LSNEK-VEZMM-PXIAR-JOBUA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 188.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2010r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 21 stycznia 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/59/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XII/58/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

 • uchwała nr XIV.112.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • uchwała nr XIV.111.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok.

 • uchwała nr XIV.110.2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.