Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Zawonia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 259 pozycja: 4848
Hasła:wzory formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR IX/79/2011 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz  wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.), art. 6 a, ust. 11  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (  tekst  jednolity  Dz.U.  z 2006  r.Nr136,  poz.  969  z póź.  zmianami ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr .200 poz. 1682 ze  zmianami ) ­ Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:  § 1. 1) Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny ? zgodnie z załącznikiem nr 1.  2) Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny ? zgodnie z załącznikiem nr 2.  3) Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości ? zgodnie z załącznikiem nr 3.  4) Określa  się  wzór  formularza  wykazu  na  nieruchomość  lub  obiekt  budowlany,  grunty  oraz  lasy  ?zgodnie  z załącznikiem nr 4.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.  § 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XXII/166/2005  Rady  Gminy  Zawonia  z dnia  23  listopada  2005  r.  w sprawie  określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy,  informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości  § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . 

Id: QZOQW­JMVZB­SKWIW­MAUNS­AHUUI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.897

  uchwała nr 38/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach.

 • DZ. URZ. 2011.536.5624

  uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzorów formularzy do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6635

  uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3079

  uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Nieosiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu

  Jak rozumieć zapis: "Jeśli nie osiąga żadnych innych dochodów podlegających podatkowi dochodowemu, a przychód z najmu nie przekracza w skali całego roku kwoty wolnej (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/46/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wądroże Wielkie na 2012 rok.

 • uchwała nr XV/45/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku

 • uchwała nr XV/44/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.

 • uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.