Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 102/IX/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Miejska Węglińca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 261 pozycja: 4940
Hasła:czynsze,zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA NR 102/IX/11 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości  gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2012.  Na  podstawie  art.40  ust.2  pkt  3 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 2 Uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia  22.11.2001r.  w sprawie  ustalenia  minimalnych  stawek  czynszu  za  wynajem,  dzierżawę  lokali  użytkowych,  nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne Rada Miejska  Węglińca uchwala, co następuje:  § 1.  Ustala  się,  że  minimalne  stawki  czynszu  za  wynajem,  dzierżawę  lokali  użytkowych,  nieruchomości  gruntowych  i lokali  w obiektach  zarządzanych  przez  gminne  jednostki  organizacyjne  w 2012  roku  nie  ulegają  zmianie  i obowiązują  w wysokości  określonej  w załączniku  do  Uchwały  nr  270/XXXVII/09  Rady  Miejskiej  Węglińca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec  z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych,  nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2012r.   

Uzasadnienie Dyrektor  Zakładu  Usług  Komunalnych  w Węglińcu  wystapił  do  Burmistrza  Gminy  i Miasta  Węgliniec  z wnioskiem  o pozostawienie  minimalnych  stawek  czynszu  za  wynajem,  dzierżawę  lokali  użytkowych,  nieruchomości  gruntowych  i lokali  w obiektach  zarządzanych  przez  gminne  jednostki  organizacyjne  na  poziomie  roku 2011. Uchwała reguluje tę kwestię zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZUK na poziomie roku 2011 

Id: GTEKP­NLPUK­CRNOB­KHAXX­EARQA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 327/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 237/XXXI/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 255/XXXV/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 270/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 62/VII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/146/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

 • uchwała nr XIX/145/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XVII/83/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr LXI/323/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XVII/82/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr LXI/321/2009 Rady Miasta Świeradów ? Zdrój z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XIV/98/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.