Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.26.417

Tytuł:

uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 26 pozycja: 417
Hasła:

UCHWAŁA NR II/8/10 RADY GMINY BIELICE z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 8.812.820 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 7.514.532 zł, 2) dochody majątkowe - 1.298.288 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 10.694.220 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 7.494.220 zł, 2) wydatki majątkowe - 3.200.000 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.881.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów - 1.881.400 zł, § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody - 2.491.400 zł, 2) rozchody - 610.000 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie - 20.000 zł, 2) celowe w kwocie - 2.000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000 zł, § 6. 1)Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, § 7. 1.Ustala się dochody w kwocie - 40.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w kwocie - 38.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3) Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.881.400 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty- 610.000 zł, § 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 , do wysokości kwot w nich określonych. § 10. Upoważnia się Zarząd do:

Id: AFUQA-OWZUA-GCYZQ-GCIPJ-WEGOF. Podpisany Strona 1

1) dokonywania zmian w planie wydatshy;ków: a) a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) okowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zaliczki powinny być rozliczone nie później niż w ciągu 14 dni po wykonaniu zadania. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Kołobycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice

Id: AFUQA-OWZUA-GCYZQ-GCIPJ-WEGOF. Podpisany Strona 2

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf

Id: AFUQA-OWZUA-GCYZQ-GCIPJ-WEGOF. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.430

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.556

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1387

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.39

  uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.341

  uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.416

  uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.415

  decyzja Nr OSZ-4210-59(20)/2011/8037/VI/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wielobranżowego" TEST" Kłoda W. i Olejnicka D. Sp. Jawna z siedzibą w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.414

  zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.413

  sprawozdanie Starosty Powiatu Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.412

  sprawozdanie Nr Starosty Gryfińskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPowiatu Gryfińskiego w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.