Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyborzu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 265 pozycja: 5053
Hasła:papiery wartościowe

UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 Dz. U.Nr 142, poz.1591 ze późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. spółce ? należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Międzybórz posiada udziały lub akcje, 2. udziałach ? należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Międzybórz. § 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów). 3. Gmina Międzybórz może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę. 4. O wniesieniu udziałów do spółki Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz decyduje w formie zarządzenia. § 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego. § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz do cofania udziałów w spółkach. 2. Wycofanie udziałów przez Gminę Międzybórz następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych § 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz do zbywania udziałów w spółkach. Wszczęcie procedury zbycia udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu o wyrażeniu opinii w zakresie celowości. 2. Zbycie udziałów następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań, stwierdzonych protokołem. 3. Decyzję o zbyciu udziałów Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz podejmuje w formie zarządzenia. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu Krystyna Lemiesz

Id: SCNCT-RWYFS-SFFVI-OBYPD-OOSHJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/90/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Słubic.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/152/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 • DZ. URZ. 2011.528.5431

  uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.462

  uchwała nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr VII/27/2011 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola.

 • uchwała nr XI/48/2011 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształccenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • uchwała nr XV/147/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2011r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

 • uchwała nr XV/140/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • uchwała nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Gądów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.