Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.31.513

Tytuł:

uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świeszyno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-22
Organ wydający:Rada Gminy Świeszyno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 31 pozycja: 513
Hasła:

UCHWAŁA NR V/26/11 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świeszyno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014 ) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Gmina Świeszyno wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu. 2. Realizację wsparcia sportu określa cel publiczny. 3. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 1) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków i zawodników klubów sportowych; 2) dążenie do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 3) poprawę sprawności fizycznej i zdrowia mieszkańców; 4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Świeszyno. § 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej. 2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy Świeszyno. § 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Świeszyno niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu. 2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli: 1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały; 2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Świeszyno; 3) promuje wizerunek gminy Świeszyno jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu; 4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

Id: AEMFD-CDIIA-MDAIY-DKOJE-ECKZQ. Podpisany

Strona 1

3. Kwota dofinansowania ze strony gminy Świeszyno nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. 4. Klub sportowy zabezpiecza finansowanie przynajmniej 5% wartości zadania w formie finansowej. 5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie. § 4. 1. Wójt Gminy Świeszyno ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując: 1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania; 2) termin i warunki realizacji zadania; 3) termin składania ofert; 4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków gminy Świeszyno składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Świeszyno. 4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w zarządzeniu Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu. § 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świeszyno w składzie co najmniej 3 osobowym. § 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności: 1) znaczenie zadania dla gminy Świeszyno; 2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały; 3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania; 4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania; 5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta; 7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji. § 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu. 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy. § 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia. § 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świeszynie. § 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. ofert, w trybie

Id: AEMFD-CDIIA-MDAIY-DKOJE-ECKZQ. Podpisany

Strona 2

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności: 1) oznaczenie stron umowy; 2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji); 3) wysokość dotacji; 4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania; 5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji; 6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji; 7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy; 8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym; 9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji. § 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy. § 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie. § 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności: 1) informację o przebiegu realizacji zadania; 2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty; 3) inne istotne informacje dot. realizacji zadania; 4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków. § 15. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji. § 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu. § 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

Id: AEMFD-CDIIA-MDAIY-DKOJE-ECKZQ. Podpisany

Strona 3

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: AEMFD-CDIIA-MDAIY-DKOJE-ECKZQ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1423

  uchwała Nr XVII/139/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świeszyno.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.966

  uchwała nr XLIII/226/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.670

  uchwała nr XXVI/136/08 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek w sprawie dzierżawienia gruntów komunalnych na terenie Gminy Świeszyno .

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

  Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego (...)

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.512

  uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.511

  sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.510

  sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.509

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przelewice przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.508

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 27 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.