Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.31.516

Tytuł:

porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2011 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-22
Organ wydający:Wojewoda Zachodniopomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 31 pozycja: 516
Hasła:porozumienia Wojewody

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 28 lutego 2011 r. pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim Panem Marcinem Zydorowiczem, zwanym dalej ?Wojewodą? a Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Panem Arturem Gałęskim, zwanym dalej ?Kuratorem? w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz w związku z art. 70b ust.8,9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ust. 2572 z późn. zm.), art.10 ust.1 pkt 3 i art.109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.), zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: § 1. Wojewoda powierza a Kurator przyjmuje do prowadzenia w roku 2011 zadanie w zakresie przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. § 2.1. Kurator otrzyma środki Funduszu Pracy w wysokości określonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 2. Środki, o których mowa w ust.1, zostaną przekazane Kuratorowi z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. § 3. Kurator zobowiązuje się do: wykorzystania przekazanych środków Funduszu Pracy wyłącznie na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszego porozumienia, przekazywania gminom na wyodrębniony rachunek środków niezbędnych do realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszego porozumienia, zwrotu niewykorzystanych w 2011 r. środków, o których mowa w § 2, do dnia 15 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy, zwrotu, do dnia 15 stycznia 2012 r., na rachunek dysponenta Funduszu Pracy odsetek od środków Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust.2, dokonywania rozliczenia otrzymanych środków Funduszu Pracy, w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym przekazano środki na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust.2, przedłożenia Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2012 roku.

1) 2) 3) 4) 5)

6)

§ 4. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez gminy w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w przedmiocie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 5.1. Wojewodzie przysługuje prawo kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia w zakresie przekazywania i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków Funduszu Pracy, w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania. 2. Kontrola, o której mowa w ust.1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania, dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora. § 6. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte do czasu wykonania zadania oraz innych obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia. § 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Wojewody i jeden dla Kuratora. § 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZACHODNIOPOMORSKI KURATOR OŚWIATY Artur Gałęski

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Marcin Zydorowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.641

  porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 • DZ. URZ. 2010.136.850

  porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2010r. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów Kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.674

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego zawarte w dniu 9 marca 2011r. pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.550

  porozumienie nr 1/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1137

  porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.515

  uchwała Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.514

  uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.513

  uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.512

  uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.511

  sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.