Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5158

Tytuł:

uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Koło.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy w Kole
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 319 pozycja: 5158
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA NR XIV/78/2011 RADY GMINY W KOLE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Koło. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje: § 1. W § 10 ust. 1 uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011roku w sprawie Statutu Gminy Koło wyrazy: " Do wewnętrznych organów Rady należą" zastępuje się wyrazami: "W skład Rady wchodzą". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole Teresa Bilińska

Id: KIMNO-BVBRG-VJXCG-IKQFF-MJGDT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.249.3956

  uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1169

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/271/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz zasad ich używania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.133.2152

  uchwała nr VII / 46 / 2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Koła.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486

  uchwała nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/170/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kole.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5155

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie : maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5157

  uchwała nr XIII /74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie Statutu Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5156

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5155

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie : maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5154

  uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5153

  uchwała nr XII/58A/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych powadzonych na obszarze Gminy Dobrzyca.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.