Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5159

Tytuł:

uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Wapno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 319 pozycja: 5159
Hasła:podatki i opłaty lokalne

UCHWAŁA NR X/61/2011 RADY GMINY WAPNO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych .  Na  podstawie art.18  ust  2,  pkt  8,  art.40  ust.1,  art.41  ust.1  i art.42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1, art.7 ust.3,  art.15 oraz art.19  pkt  1 lit.  a ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych (Dz.U.  z 2010 Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), oraz art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja  podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje:   § 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wapno w wysokości:  1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,65zł,  2) od  gruntów  pod  jeziorami  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  4,33zł  od  1ha  powierzchni,  3) od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m2 powierzchni 0,17 zł,  4) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,65 zł,  5) od  budynków  lub  ich  części  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m2 powierzchni użytkowej  16,70 zł,  6) od  budynków  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł,  7) od  budynków  lub  ich  części  związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  za  1m2 powierzchni  użytkowej  4,45zł,  8) od  pozostałych  budynków  lub  ich  części  w tym:  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,50 zł,  9) od budowli ? 2 % wartości, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia  roku  podatkowego,  stanowiąca  podstawę  obliczenia  amortyzacji  w tym  roku,  niepomniejszona  o odpisy  amortyzacyjne,  a w  przypadku  budowli  całkowicie  zamortyzowanych  ­  ich  wartość  z dnia  1 stycznia  roku,  w którym  dokonano  ostatniego  odpisu  amortyzacyjnego.  Jeżeli  budowla  jest  podmiotem  umowy  leasingu  i odpisów  amortyzacyjnych  dokonuje  korzystający,  w przypadku  jej  przejęcia  przez  właściciela,  do  celów  określenia  podstawy  opodatkowania  przyjmuje  się  wartość  początkową  przed  zawarciem  pierwszej  umowy  leasingu,  zaktualizowaną  i powiększoną  o dokonane  ulepszenia  oraz  niepomniejszoną  o spłatę  wartości  początkowej. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych ? podstawę opodatkowania stanowi  ich wartość rynkowa określona przez podatnika.  2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:  1) budowle  takie  jak?  rurociągi  i przewody  sieci  rozdzielczej  wody,  budowle  służące  do  odprowadzania  i oczyszczania ścieków,  2) nieruchomości  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  działalności  :  kulturalnej,  sportowej,  ochrony  przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  3) grunty (działki) przydzielone do bezpłatnego użytkowania za przekazane gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu  Państwu za rentę lub emeryturę, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa: 

Id: 994FAB7B­0931­4EE9­BD01­A91E8A495AEB. Podpisany Strona 1

1) Na terenie Gminy do poboru podatku od nieruchomości na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych  sołectw zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  2) Wynagrodzenie sołtysom za pobór podatku od nieruchomości określa odrębna uchwała Rady Gminy Wapno,  3) Podatek można również uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  § 2. 1. Ustala  się  dzienną  stawkę  opłaty  targowej  za  dokonywanie  sprzedaży  niezależnie  od  branży  oraz  miejsca, z pojazdu samochodowego, straganu lub zajętego placu 20,00 zł.  2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  3. Na inkasentów wyznacza się:  1) na targowisku przy budynku ul. Świerczewskiego 12 w Wapnie, Panią Grażynę Szatanik  2) na  pozostałym  terenie  Gminy  sołtysów  poszczególnych  sołectw  zgodnie  z załącznikiem  nr  1do  niniejszej  uchwały.  4. Za  pobór  opłaty  targowej  inkasentowi  oraz  sołtysom  przysługuje  wynagrodzenie  w wysokości  25  %  od  zainkasowanej  przez  inkasenta  kwoty,  które  będzie  wypłacane  na  koniec  każdego  kwartału,  po  rozliczeniu  się  z kwitariuszy i zebranych opłat.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.  § 4. Z  dniem  31  grudnia  2011r.  traci  moc  Uchwała  Nr  XXXVI/208/10  Rady  Gminy  Wapno  z dnia  28  października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2011r.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatków i opłat lokalnych od 01 stycznia 2012 roku. 

Id: 994FAB7B­0931­4EE9­BD01­A91E8A495AEB. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia  stawek podatków i opłat lokalnych.  Stawki podatków i opłat ustalone zostały po wnikliwej analizie przeprowadzonej przez komisje Rady Gminy  Wapno.  Ustalając  stawki  podatków  wzięto  pod  uwagę  sytuację  finansową  Gminy  i zadania  jakie  planuje  się  do  realizacji w przyszłych latach. 

Id: 994FAB7B­0931­4EE9­BD01­A91E8A495AEB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.281

  uchwała nr 116/XVI/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2312

  uchwała nr XXXIX/380/2009 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2834

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.2177

  uchwała nr VII / 43 / 11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5158

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5157

  uchwała nr XIII /74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie Statutu Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5156

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5155

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie : maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5154

  uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.