Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5162

Tytuł:

uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXI/121/05 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wapno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Wapno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 319 pozycja: 5162
Hasła:nagrody

UCHWAŁA NR X/67/2011 RADY GMINY WAPNO z dnia 24 października 2011 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXI/121/05 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez  Gminę Wapno.  Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz.  674  ze  zm.)  w związku  z art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),uchwala się, co następuje:  § 1. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXI/121/05  Rady  Gminy  Wapno  z dnia  21  lutego  2005  r.  w sprawie  kryteriów  i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wapno.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego. 

Id: A7420712­879E­41FC­8160­93ED324B96A8. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3690

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wapno na lata 2009 - 2032? z dnia 2 grudnia 2009 roku Nr XXXVIII/174/09

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2159

  uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.721

  uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2835

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Wapno

 • DZ. URZ. 2010.212.1408

  uchwała nr XXXV/198/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5161

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5160

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5159

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5158

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Koło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5157

  uchwała nr XIII /74/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie Statutu Gminy Koło.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.