Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6335

Tytuł:

uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Miejska w Lwówku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6335
Hasła:

UCHWAŁA NR XVI / 92 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz.961) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 511,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 805,00 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.125,00 zł 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton: a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.313,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.501,00 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.686,00 zł 4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 486,00 zł 6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 7. od autobusów o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 1.208,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.108,00 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Id: YLFYV-JVJYC-VQNYW-YICQL-UQKNQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. Zgodnie z treścią art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do kompetencji Organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ? Gminy należy podejmowanie uchwał w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Mając na uwadze sytuację materialną mieszkańców gminy określa się realne stawki dla naszego terenu. W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.

Id: YLFYV-JVJYC-VQNYW-YICQL-UQKNQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.588.6856

  uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6334

  uchwała nr XVI / 91 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6333

  uchwała nr XVI / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6332

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6331

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6330

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów płatności.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.