Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6337

Tytuł:

uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6337
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/107/2011 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806?  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759?  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337?z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675? z 2011 r. Nr 21, poz.  113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15  listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr  249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56,  poz.  458  oraz  z 2010  r.  Nr  96,  poz.  620  i Nr  226,  poz.  1475/  w zw.  z Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. /M. P. Nr 95, poz. 969/ ­ uchwala się, co następuje :  § 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  /Dz.  U z  2006  r.  Nr  136,  poz.  969  ze  zm./,  przyjmowaną  jako  podstawa  obliczania  podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok do kwoty 60 zł za 1 dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. 

Id: 20922B34­B0AE­4C15­819B­B5736D231D74. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.231.7413

  uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/69/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego

  Moja umowa o pracę z dnia 02.03.2002 r. składa się z płacy zasadniczej miesięcznej w wysokości 2000 zł i premii stałej miesięcznej w wysokości 450 zł. Przebywałam (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6336

  uchwała nr XVI / 93 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6335

  uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6334

  uchwała nr XVI / 91 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6333

  uchwała nr XVI / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6332

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.