Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6338

Tytuł:

uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6338
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/108/2011 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 232, poz. 1378) ? uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 1 pkt. 2 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:?f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych pod kryte boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - 7,00 zł od m2 powierzchni użytkowej" 2) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu: ?§ 1a. § 1a1. Obniżenie stawki określonej w § 1 pkt. 2 lit. f niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006). 2. Pomocą de minimis jest różnica między stawką podstawową określoną w § 1 pkt. 2 lit. b uchwały, a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt. 2 lit. f uchwały. § 1b. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze stawki, o której mowa w § 1 pkt. 2 lit. f niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedłożenia: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie, 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311). 2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 rys. euro. 4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.?.

Id: 9F119069-BBA6-45C1-9A65-05684B8D6BEE. Podpisany Strona 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Id: 9F119069-BBA6-45C1-9A65-05684B8D6BEE. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1374

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.19

  uchwała nr XVIII/92/11 Rady Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/85/2011 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1944

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6337

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6336

  uchwała nr XVI / 93 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6335

  uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6334

  uchwała nr XVI / 91 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6333

  uchwała nr XVI / 90 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.