Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6339

Tytuł:

uchwała nr xv/109/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6339
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/109/2011 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654; Nr 171 poz. 1016; Nr 232, poz. 1378) ? uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 2) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na działalność kulturalną, 3) grunty i budynki lub ich części, oraz budowle wykorzystywane na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem pkt. 3. 3. Zwolnienie gruntów i budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.). 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006, ma obowiązek przedłożenia: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). § 2. 1. W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, o której mowa w § 1 ust. 3, przez okres korzystania z tej pomocy podatnik jest zobowiązany do przedkładania do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oświadczeń i informacji, o których mowaw § 1 ust. 4. 2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy de minimis oraz uzyskania innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych na pokrycie których przeznaczona jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały, po terminie określonym w ust. 1, podatnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej uchwały w terminie 7 dni poprzez złożenie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis lub złożenie oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis albo stosownej informacji o uzyskaniu innej pomocy publicznej. 3. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 4. Zwolnienie udzielone podatnikom, o których mowa w ust. 2 staje się zaległością podatkową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i podlega zwrotowi do budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

Id: 22D0359E-CA0A-40AB-8BFC-43A37AB0B90F. Podpisany

Strona 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski. § 4. Tracą moc uchwały: 1) Nr XII/107/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 2) Nr IV/31/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Id: 22D0359E-CA0A-40AB-8BFC-43A37AB0B90F. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6338

  uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6337

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6336

  uchwała nr XVI / 93 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6335

  uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6334

  uchwała nr XVI / 91 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.