Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6340

Tytuł:

uchwała nr XV/118/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6340
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/118/2011 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz  leśnego.  Na  podstawie  art.18  ust.  2 pkt.  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558? Nr 113,poz. 984? Nr 153, poz. 1271? Nr 214, poz. 1806?  z 2003 r. Nr 80, poz. 717? Nr 162, poz.1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055? Nr 116, poz. 1203? Nr 167, poz. 1759?  z 2005 r. Nr 172,poz. 1441? Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128? Nr 181, poz.1337? z 2007 r. Nr 48, poz.  327? Nr 138, poz.974? Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz.1111? Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420?  Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28 poz. 142? Nr 28, poz. 146? Nr 40, poz. 230? Nr 106, poz. 675? z 2011 r. Nr 21  poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772,Nr 149 poz.887? Nr 217, poz. 1281) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15  listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249  poz.  1825?  z 2007  r.  Nr  109,  poz.747?  z 2008  r.  Nr  116,  poz.  730,  Nr  237,  poz.  1655?z  2009  r.  Nr  56,  poz.  458?  z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art.6 ust.13 ustawyz dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 475? z 2011 r. Nr 53,  poz. 2732, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016? Nr 232 poz.1378) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października  2002  r.  o podatku  leśnym  (Dz.  U.  Nr  200,  poz.1682,  Nr  216,  poz.1826?  z 2005  r.  Nr  143  poz.  1199,  Nr  164,  poz.1365, Nr 179 poz. 1484? z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? z 2008 r. Nr 116, poz. 730? z 2009 r.  Nr 56, poz. 458? z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz.  1228, Nr 197, poz. 1306, Nr 226, poz. 1475) ­ uchwala się, co następuje:  § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  niniejszej  uchwały.  § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  § 5. Tracą  moc  uchwały:  Nr  XXVII/233/2005  Rady  Gminy  Ostrów  Wielkopolskiz  dnia  24  listopada  2005  r.  w sprawie  ustalenia  wzorów  informacji  i deklaracji  dla  celów  podatku:  od  nieruchomości,  rolnego  oraz  leśnego  oraz  Nr  XIV/98/2011  Rady  Gminy  Ostrów  Wielkopolski  z dnia  29  października  2011  r.  w sprawie  ustalenia  wzorów informacjii deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego  § 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszeniaw  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od1 stycznia 2012 r. 

Id: BB62B25D­510C­409A­8D5D­6CC8402D18EF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, leśnego.  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości.  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/118/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik3.pdf Deklaracja na podatek rolny.  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/118/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik4.pdf Deklaracja na podatek leśny. 

Id: BB62B25D­510C­409A­8D5D­6CC8402D18EF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3488

  uchwała nr XVII/182/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2400

  uchwała nr LXIII/671/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.328

  uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5621

  uchwała nr XLV/237/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.874

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6339

  uchwała nr xv/109/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6338

  uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6337

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6336

  uchwała nr XVI / 93 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6335

  uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.