Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6601

Tytuł:

uchwała nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Suchy Las
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 367 pozycja: 6601
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XIV/123/11 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: § 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Suchy Las w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w godzinach od 8:00 do 13:00. § 2. Poza czasem określonym w § 1 realizowane świadczenia i usługi są odpłatne i obejmują: 1) 2) 3) 4) 5) 6) opiekę pedagogiczną, adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym, wspieranie zainteresowań dziecka, organizację imprez okolicznościowych, prowadzenie zajęć sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie zajęć prowadzonych przez innych specjalistów np.: nauczyciela rytmiki, logopedy, zajęć religii i innych zajęć zorganizowanych na wniosek rodziców.

§ 3. Ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstaw programowych, o których mowa w § 1. § 4. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 3, deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. § 5. Opłata, o której mowa w § 4 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 6. Zasady realizowanych przez przedszkola świadczeń, o których mowa w § 2 oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. § 7. 1. Obniża się wysokość opłat, o których mowa w § 3 o 50% w przypadku gdy: 1) 2) z usług przedszkola korzysta dziecko, na które rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny; z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny; obniżenie opłaty przysługuje tylko drugiemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców (prawnych opiekunów). 2. Opłaty, o której mowa w § 3 nie pobiera się od rodziców (prawnych opiekunów): 1) 2) za drugie dziecko z rodziny, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny; za trzecie i następne dziecko w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkola.

3. Podstawą obniżenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz niepobierania opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o przyznaniu zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami). 4. Obniżenie lub niepobieranie opłaty przysługuje od dnia przedłożenia decyzji, o której mowa w ust. 3. § 8. Z dniem 1 stycznia 2012 roku, traci moc uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3555

  uchwała nr X / 76 / 11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2127

  uchwała nr XVII / 152 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/123/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.2057

  uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6600

  uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6599

  uchwała nr XIV/119/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6598

  uchwała nr XIV/118/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6597

  uchwała nr XIV/117/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.367.6596

  uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.