Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.39.679

Tytuł:

uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-04
Organ wydający:Rada Miejska w Mirosławcu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 39 pozycja: 679
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/33/11 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec" Na podstawie: art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póź. zm. 2008 Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz.664, z 2010 r.Nr 40 poz. 227, Nr 152 poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249 poz. 1657). Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowych dla realizacji programu pn. " Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec " stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH § 1. Dotację  celową  mogą  otrzymać  osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec. § 2. Przedmiotem dotacji celowej będzie: 1) zwrot kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w wysokości 40 % tych kosztów, jednak nie wiecej niż 5 000 zł (pięć tysięcy zł). 2) zwrot kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach różnych instytucji i budynkach związanych z prowadzoną  działalnością  gospodarczą  w wysokości 40 % tych ID: BLTIV-RSCSU-AEJYV-KXIDT-OJEHP. Podpisany. osiem tysięcy zł.). Strona 1 / 3 kosztów, jednak nie wiecej niż 8 000 zł ( § 3. Sposób o ubieganie się o dotacje celową : 1) należy złożyć  wniosek w formie pisemnej w Urzedzie Miasta i Gminy Mirosławiec ul. Wolności 37 w Biurze Obsługi Interesanta. 2) wzór wniosku dostępny jest do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH § 1. Dotację  celową  mogą  otrzymać  osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec. § 2. Przedmiotem dotacji celowej będzie: 1) zwrot kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w wysokości 40 % tych kosztów, jednak nie wiecej niż 5 000 zł (pięć tysięcy zł). 2) zwrot kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach różnych instytucji i budynkach związanych z prowadzoną  działalnością  gospodarczą  w wysokości 40 % tych kosztów, jednak nie wiecej niż 8 000 zł ( osiem tysięcy zł.). § 3. Sposób o ubieganie się o dotacje celową : 1) należy złożyć  wniosek w formie pisemnej w Urzedzie Miasta i Gminy Mirosławiec ul. Wolności 37 w Biurze Obsługi Interesanta. 2) wzór wniosku dostępny jest do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec www.miroslawiec.pl § 4. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosic prace polegające na montażu kolektorów słonecznych w Starostwie Powiatowym w Wałc z u ( k o p i a z głoszenia stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie).  § 5. Wnioski będą  realizowane po podpisaniu umowy, zależnie od kolejności ich złożenia. Dotacje celowe będą  wypłacane do wysokośc i środków finansowych zaplanowanych w danym roku budżetowym na realizację tego projektu. § 6. Wypłata dotacji nastąpi po przedłożeniu przez inwestora protokołu odbioru robót zaakceptowanych przez uprawnionego w tym zakresie inspektora nadzoru , na podstawie protokołu odbioru przez komisję z Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz na podstawie kopii zapłaconej faktury VAT za: 1) zakup kolektorów słonecznych wraz z montażem.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.odt zał nr 1 do Zasad wniosek

ID: BLTIV-RSCSU-AEJYV-KXIDT-OJEHP. Podpisany. Strona 2 / 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik2.odt

do uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.odt zał nr 1 do Zasad wniosek Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik2.odt zał nr 2 umowa

ID: BLTIV-RSCSU-AEJYV-KXIDT-OJEHP. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1622

  uchwała Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr VI/33/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1226

  informacja Nr GN.6620.2.2011 Starosty Wałeckiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali na terenie jednostek ewidencyjnych: Wałcz- Miasto, Wałcz- Obszar Wiejski, Człopa- Miasto, Człopa- Obszar Wiejski, Mirosławiec - Miasto, Mirosławiec- Obszar Wiejski, w powiecie wałeckim województwa zachodniopomorskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.536

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Mirosławiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1643

  sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.44

  uchwała nr XXXI/192/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.678

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.677

  uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach do podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.676

  uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.675

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach do podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.674

  uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.