Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.39.680

Tytuł:

uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-04
Organ wydający:Rada Miejska w Mirosławcu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 39 pozycja: 680
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, ) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? z 2007 r. Nr 109, poz. 747? z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655? z 2009 r. Nr 56, poz. 458? z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826? z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484? z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825? z 2008 r. Nr 116, poz. 730? z 2009 r. Nr 56, poz. 458? z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199? z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635? z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671? z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320? z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676? z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306) zarządza się co następuje: § 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Mirosławcu: 1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa?  2) określa inkasentów ww. podatków? 3) określa termin płatności dla inkasentów? 4) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. § 2. Zarządza się  na terenie Gminy Mirosławiec pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.  § 3. Na inkasentów wyznacza się: 1) w sołectwie Bronikowo - sołtysa Panią Małgorzatę Cebulę 2) w sołectwie Hanki - sołtysa Pana Franciszka Kujawę

ID: VEYOX-PQZRE-YDWIK-HMTVP-ZOVBZ. Podpisany. Strona 1 / 2

3) w sołectwie Jabłonowo - sołtysa Panią Iwonę Kłos 4) w sołectwie Jabłonkowo - sołtysa Pana Stefana Szarzyńskiego 5) w sołectwie Jadwiżyn - sołtysa Panią Katarzynę Fierkowicz 6) w sołectwie Łowicz Wałecki - sołtysa Panią Grażynę Węglarowicz

§ 2. Zarządza się  na terenie Gminy Mirosławiec pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.  § 3. Na inkasentów wyznacza się: 1) w sołectwie Bronikowo - sołtysa Panią Małgorzatę Cebulę 2) w sołectwie Hanki - sołtysa Pana Franciszka Kujawę 3) w sołectwie Jabłonowo - sołtysa Panią Iwonę Kłos 4) w sołectwie Jabłonkowo - sołtysa Pana Stefana Szarzyńskiego 5) w sołectwie Jadwiżyn - sołtysa Panią Katarzynę Fierkowicz 6) w sołectwie Łowicz Wałecki - sołtysa Panią Grażynę Węglarowicz 7) w sołectwie Piecnik - sołtysa Panią Annę Kozioł 8) w sołectwie Próchnowo - Panią Irenę Czyżewską 9) w sołectwie Toporzyk - sołtysa Panią Katarzynę Chrobak § 4. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatków , o których mowa w § 3 mają  obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat podatków na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania) , które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 103.  § 5. Podatki, o których mowa w § 1 pkt 1), pobrane przez inkasentów płatne są w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na konto Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 następnego dnia po upływie terminu płatności raty. Inkasenci przedkładają  pracownikowi ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy § 6. Ustala się  wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na konto Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu podatków.  § 7. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło inkaso należności. § 8. W przypadku nieterminowej wpłaty zainkasowanych kwot wynagrodzenie płatne będzie do końca miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia się z pobranego podatku.  § 9. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 5 , naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso. § 10. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych z terenu miasta Mirosławiec i Mirosławiec Górny należy wpłacać  w SBL Złotów Oddział  w Mirosławcu na konto Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020. § 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r. 

ID: VEYOX-PQZRE-YDWIK-HMTVP-ZOVBZ. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1742

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1735

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 5 kwietnia 2011r. zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2846

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.1792

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.679

  uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.678

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.677

  uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach do podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.676

  uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.675

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach do podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.