Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

Tytuł:

uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-04
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 39 pozycja: 685
Hasła:

UCHWAŁA NR III/16/11 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493 z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28 , poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Suchań oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Załącznik do Uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Suchań oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Id: FYSRS-NDMSH-BVKXW-RRJPI-KOGBV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.684

  uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.683

  uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.682

  uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.681

  uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.680

  uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.