Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.44.794

Tytuł:

uchwała nr III / 16 / 2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brudzew i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Brudzew
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 794
Hasła:

UCHWAŁA NR III / 16 / 2010 RADY GMINY BRUDZEW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brudzew i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego upoważnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010r. Nr 123, poz. 835, Dz. U. z 2010r. Nr 152, poz. 1020), Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje: § 1. 1) Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brudzew lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej ,,dłużnikami" 2) Uchwała określa również organy upoważnione do stosowania przepisów uchwały. § 2. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości lub w części jeżeli: 1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł, 2) osoba prawna ? została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by było egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 4) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny § 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny. na wniosek dłużnika: 1) mogą być umarzane w całości lub części, 2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 2. Ulgi wymienione ust. 1 mogą zostać udzielone jeżeli: 1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze, 2) wystąpi uzasadniony interes gminy, 3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. § 4. 1. Umorzenie należności może dotyczyć: 1) należności głównej lub

Id: SHDLE-VLTRG-FUEVJ-VOERC-VMMSA. Podpisany

Strona 1

2) odsetek od należności głównej lub 3) należności ubocznych (np. kosztów postępowania egzekucyjnego). 2. Zastosowanie umorzenia może także obejmować wszystkie wymienione w ust. 1 należności. § 5. 1. Porozumienie (umowa) o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w §2. 2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności , w porozumieniu (umowie) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie nie dotrzymania tego terminu porozumienie (umowa) traci moc. 3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników. § 6. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, gospodarczymi lub indywidualnym interesem dłużnika, Wójt Gminy Brudzew na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności pieniężnej lub rozkładać płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę należności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy. 3. W przypadku gdy należność nie zostanie odroczenia lub rozłożona na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia porozumienia (umowy). 4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności pieniężnej, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości i w terminie ustalonych rat, należność pieniężna pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi. § 7. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze porozumienia (umowy) lub w formie jednostronnego oświadczenia woli - w formie pisemnej. § 8. Umarzanie, odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej określonymi w stosownych przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. § 9. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest: 1) Wójt Gminy w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy lub nie związanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej Gminy Brudzew. 2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brudzew w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z tym że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza kwotę 1.000,00 zł. Koniecznym jest uzyskanie zgody Wójta Gminy. 2. Organy, o których mowa w ust .1 uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek ustawowych ustalonych na dzień zawarcia porozumienia (umowy). § 10. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania Radzie Gminy sprawozdania dotyczącego zakresu umorzonych, odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew. § 12. Traci moc Uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, przypadająca gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Id: SHDLE-VLTRG-FUEVJ-VOERC-VMMSA. Podpisany Strona 2

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: SHDLE-VLTRG-FUEVJ-VOERC-VMMSA. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.487

  uchwała nr XLIX/441/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Pruszków lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego upoważnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1492

  uchwała nr XLII/279/10 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilno prawny, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.62.1259

  uchwała nr XXXVII/289/10 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1167

  uchwała nr XLVIII/337/10 Rady Gminy Krasne z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilny przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2390

  uchwała nr LXVI/518/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Miasta Sanoka i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.793

  porozumienie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska ; Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2010r. o realizacji zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.792

  porozumienie nr 27/10 Prezydenta Miasta Poznania; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Rawickiego w zakresie pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.791

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Szamotulskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011r w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.790

  zarządzenie nr 1/2011 Starosty Szamotulskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.789

  uchwała nr V/17/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wysoka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.