Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.44.795

Tytuł:

uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Brudzew
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 795
Hasła:

UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY GMINY BRUDZEW z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55 poz. 755), Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLVII / 265 / 2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok §1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie: ?związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?. § 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.

Id: OYOUR-AZYRX-WLZYJ-VLBVR-SXRDI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.905

  uchwała nr XLVI/234/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.543

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzewnie na 2011rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2496

  uchwała nr XLV/342/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.675

  uchwała nr XLV/223/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2011rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zakup nieruchomości przez spółkę

  Spółka chce kupić działkę. Jakie są opłaty, podatki z tym związane?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.794

  uchwała nr III / 16 / 2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brudzew i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.793

  porozumienie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska ; Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2010r. o realizacji zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.792

  porozumienie nr 27/10 Prezydenta Miasta Poznania; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Rawickiego w zakresie pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.791

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Szamotulskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011r w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.790

  zarządzenie nr 1/2011 Starosty Szamotulskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.