Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.44.797

Tytuł:

uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Kaźmierz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 797
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/15/10 RADY GMINY KAŹMIERZ z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr LIII/288/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 215, poz. 3899) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do naliczania podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Grzegorz Reinholz

Id: UBIBE-PTCWZ-ONYNV-OWHEF-IQVMH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.796

  uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.795

  uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.794

  uchwała nr III / 16 / 2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brudzew i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.793

  porozumienie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska ; Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2010r. o realizacji zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.792

  porozumienie nr 27/10 Prezydenta Miasta Poznania; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Rawickiego w zakresie pomocy społecznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.