Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.44.799

Tytuł:

uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Kaźmierz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 799
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/17/10 RADY GMINY KAŹMIERZ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106,poz.675), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020),Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje: § 1. Określa się dochody budżetu Gminy na 2011 r. w wysokości 19.970.476,00 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 18.125.101,00 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 1.845.375,00 zł § 2. Określa się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. w wysokości 21.955.526,00 zł zgodnie z zał. nr 2, które obejmują: 1. wydatki bieżące w wysokości 18.124.926,00 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 3.830.600,00 zł § 3. Dochody ustalone w §1 obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.748.253,00 zł, zgodnie z zał. nr 3. 2. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.692.385,00 zł, § 4. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.748.253,00 zł, zgodnie z zał. nr 3. § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.985.050,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4. § 7. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 68.211,00 zł 2. celową w wysokości 42.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego § 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z zał. nr 5. § 9. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3.508.000,00 zł, plan wydatków w kwocie 3.508.000,00 zł w tym plan dotacji przedmiotowej w kwocie 489.772,00 zł, zgodnie z zał. nr 6. § 10. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów o których mowa w art.223 ust.1, zgodnie zał. nr 7 § 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł

Id: BNKJA-HKDYL-AJHLL-WIEGM-EZPDA. Podpisany Strona 1

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł. § 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,00, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00, b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.014.950,00, c) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu 1.985.050,00. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów, pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy. 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000,00, 4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Grzegorz Reinholz

Id: BNKJA-HKDYL-AJHLL-WIEGM-EZPDA. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.pdf 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik6.pdf

Id: BNKJA-HKDYL-AJHLL-WIEGM-EZPDA. Podpisany

Strona 3

6 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik7.pdf 7

Id: BNKJA-HKDYL-AJHLL-WIEGM-EZPDA. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.865

  uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Postomino z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.933

  uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1325

  uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rokietnica na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1316

  uchwała nr XLV/453/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.798

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Kaźmierz wzorów formularzy informacji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości na podatek rolny i leśny składanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.797

  uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.796

  uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.795

  uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.794

  uchwała nr III / 16 / 2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brudzew i gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.