Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.891

Tytuł:

uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 891
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz.1055 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, a także z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 oraz Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, Nr 85, poz.727, Nr 143, poz.1199, z 2006 r. Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671, z 2008 r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz.888, Nr 209, poz.1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 44, poz.362, Nr 57, poz.466, Nr 131, poz.1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz.1317, Nr 168, poz.1323, Nr 213, poz.1652, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 57, poz.355, Nr 127, poz.858, Nr 142, poz.961, Nr 167, poz.1131, Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz.1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz.173) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Kobylanka: 1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa, 2) określa inkasentów ww. opłaty i podatków, 3) określa termin płatności dla inkasentów, 4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów. § 2. 1. Zarządza się na terenie Gminy Kobylanka pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Zarządza się na terenie Gminy Kobylanka pobór opłaty targowej w drodze inkasa. § 3. 1. Inkasentami podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej są: 1) z obszaru sołectwa Kobylanka ? sołtys sołectwa Kobylanka Stanisław Karpiński, 2) z obszaru sołectwa Bielkowo ? sołtys sołectwa Bielkowo Ewa Stateczna, 3) z obszaru sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo ? sołtys Sołectwa Morzyczyn -Zieleniewo Zygmunt Gołembowski, 4) z obszaru sołectwa Jęczydół ? sołtys sołectwa Jęczydół Aneta Nelke, 5) z obszaru sołectwa Motaniec ? sołtys sołectwa Motaniec Danuta Głodała, 6) z obszaru sołectwa Niedźwiedź ? sołtys sołectwa Niedźwiedź Zbigniew Drohomirecki, 7) z obszaru sołectwa Rekowo ? sołtys sołectwa Rekowo Henryk Andrzejczak, 8) z obszaru sołectwa Reptowo ? sołtys sołectwa Reptowo Zofia Dąbkowska, 9) z obszaru sołectwa Cisewo ? sołtys sołectwa Cisewo Czesława Grabowska;

Id: QIVRL-EFRJZ-RFWXX-CAQVA-RAUCJ. Podpisany

Strona 1

10) z obszaru sołectwa Kunowo ? sołtys sołectwa Kunowo Ireneusz Siwiec. 2. Inkasentami opłaty targowej są ponadto: Robert Sawicki, Robert Kosobucki, Zbigniew Pietruszka. § 4. 1. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Gminy Kobylanka w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić. 2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Kobylanka. § 5. 1. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 4% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek Gminy Kobylanka podatków. 2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10% od sumy zainkasowanej i terminowo przekazanej na rachunek Gminy Kobylanka opłaty targowej. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Traci moc uchwała Nr XIV/79/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 124, poz. 2426). § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: QIVRL-EFRJZ-RFWXX-CAQVA-RAUCJ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 6 października 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.180.1421

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/79/2012 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.81.605

  uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/2007 Rady Gminy Bolesław z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa, ze zm.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.14

  uchwała nr XIII/125/11 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej i od posiadania psów w sołectwie Lisów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.890

  uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.889

  uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dygowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.888

  uchwała Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.887

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.886

  decyzja Nr OSZ-4210-8(11)/506/2011/VIII/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.