Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.917

Tytuł:

uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Trzebiatowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 917
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) /, art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.2) / Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr XLIV/468/02 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 860, Nr 83, poz. 1700, z 2003 r. Nr 54, poz. 948, z 2008 r. Nr 24, poz. 470) wprowadza się następujące zmiany : 1) w § 1 w ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ?2) Burmistrzu ? należy przez to rozumieć Burmistrza Trzebiatowa.?; 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Kontrolę społeczną w zakresie trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych wykonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa zwana dalej ?Komisją?, powoływana przez Radę Miejską w Trzebiatowie, w składzie nie większym niż 16 osób.?; 3) § 11 otrzymuje brzmienie: ?§ 11. Zamiana lokali wymaga zgody Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Trzebiatowie jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy przekracza 80m2 lub lokal wchodzący w skład tego zasobu położony jest w budynku przeznaczonym do remontu lub rozbiórki.?; 4) w § 14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ?2) sporządzanie, w terminie do końca kwietnia każdego roku, projektów: a) list osób zakwalifikowanych do poprawy warunków zamieszkiwania, wg kolejności ustalonej zgodnie z wykazem kwalifikacji punktowej, stanowiącym załącznik do uchwały, zwanych dalej ?listami?, b) wykazów osób występujących o zamianę, o której mowa w § 6 pkt. 4, zwanych dalej ?wykazami?, c) wykazów osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, zwanych dalej ?wykazami;?; 5) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Zatwierdzone listy i wykazy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie na okres 14 dni.?; 6) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: ?2. Od negatywnej decyzji Burmistrza przysługuje odwołanie do Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Trzebiatowie. 3. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie zawarcia umowy najmu lokalu z osobą wytypowaną przez Komisję. Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Trzebiatowie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.? 7) § 19 otrzymuje brzmienie:

Id: IYCIF-VEZKB-FJMMB-PYDRD-OIQWA. Podpisany

Strona 1

?§ 19. Umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przygotowuje i podpisuje Zarządca, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza.?; 8) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. O przeznaczeniu lokalu decyduje Burmistrz.?; 9) § 24 otrzymuje brzmienie: ?§ 24. Burmistrz wydziela z zasobu mieszkaniowego gminy lokale, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.?; 10) § 33 otrzymuje brzmienie: ?§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Cirocki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13.

Id: IYCIF-VEZKB-FJMMB-PYDRD-OIQWA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.916

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebiatów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.915

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.914

  uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.913

  uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.912

  uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.