Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.918

Tytuł:

uchwała Nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Tychowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 918
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR IV/38/11 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.2) oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.3) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.4) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.5) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/27/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się zmianę w załączniku Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Bronisław Gajewski

1) zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz.1055, Nr 16, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441; 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230. 2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475. 3) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475. 4) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826; 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475. 5) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590; Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, Nr 112, poz. 769, Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888; Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr Id: BEIYX-XXROM-UVAXG-OIKWY-YZYKY. Podpisany Strona 1

168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 197, poz. 1306; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz. 1228; z 2009 r. Nr 131, poz. 1075 .

Id: BEIYX-XXROM-UVAXG-OIKWY-YZYKY. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Wykaz inkasentów

Id: BEIYX-XXROM-UVAXG-OIKWY-YZYKY. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.711

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.729

  uchwała nr XXVIII/281/2009 Rady Miasta i Gminy Węgorzyno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.32.726

  uchwała nr LV/247/10 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.788

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.917

  uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.916

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebiatów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.915

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.914

  uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.913

  uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.