Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.919

Tytuł:

uchwała Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Tychowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 919
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR IV/40/11 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn zm.2) , po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Białogardzkiego, uchwala się, co następuje: § 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Tychowo zalicza się do kategorii dróg gminnych: 1)ulica Targowa w Tychowie na odcinku od skrzyżowania z DW nr 169 (ul. Wolności) do skrzyżowania z ul. Parkową stanowiąca działki gruntu nr 163/1, 162/9 oraz fragment 177/1 obręb ewidencyjny 0001 miasto Tychowo o długości 0,4 km; 2)ulica Dolna w Tychowie na odcinku od skrzyżowania z DW nr 169 (ul. Dworcowa) do skrzyżowania z ul. Parkową i ul. Szczecinecką (DP 1184Z) stanowiąca działki gruntu nr 572/74, 572/145, 572/136 obręb ewidencyjny 0001 miasto Tychowo o długości 1,0 km; 3)ulica Ogrodowa w Tychowie na odcinku od skrzyżowania z DW nr 169 (ul. Bobolicka) do skrzyżowania z drogą Tychowo-Dobrochy (DP 1178Z) wraz z odnogą do ul. Koszalińskiej (DW nr 167) stanowiąca działki gruntu nr 552, 112/5 obręb ewidencyjny 0001 miasto Tychowo oraz działka nr 112/6 obręb ewidencyjny 0042 Tychowo o łącznej długości 2,1 km; 4)ulica Kochanowskiego w Tychowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecinecką (DP nr 1184Z) do skrzyżowania z ul. Słowackiego stanowiąca działki gruntu nr 565/25, 565/123, 565/149 obręb ewidencyjny 0001 miasto Tychowo o długości 0,6 km; 5)ulica Słowackiego w Tychowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową (DW nr 167) stanowiąca działkę gruntu nr 565/148 obręb ewidencyjny 0001 miasto Tychowo o długości 0,3 km; 6)droga relacji Dobrowo ? Dobrówko od skrzyżowania z DP nr 1175Z do siedziby Aresztu Śledczego wydział zamiejscowy w m. Dobrówko stanowiąca działki gruntu nr 136, 145/4, 145/3, 148, 155/2 obręb ewidencyjny 0033 Dobrowo o długości 3,1km. § 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczono na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały ? nr 1, 2, 3, 4a, 4b. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Bronisław Gajewski

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 1

1) zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271; 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. 102, poz.1055, Nr 16,poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005r. Nr 172, poz.1441; 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337;2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230. 2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf zał. 1

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Zał.2

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik3.pdf zał. 3

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik4.pdf Zał. 4a

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 6

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik5.pdf zał. 4b

Id: SNRGK-QJROL-NEWTE-FQNXW-NXLWD. Podpisany

Strona 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.918

  uchwała Nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.917

  uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.916

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebiatów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.915

  uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.914

  uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.