Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1016

Tytuł:

uchwała nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomo-ści, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-09
Organ wydający:Rada Miejska w Jarocinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 1016
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomo-ści, podatku rolnego oraz podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmiana-mi) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami.) ? uchwala się, co następuje: § 1. Określa się na terenie Gminy Jarocin wzory formularzy mających zastosowanie w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, wg. załączników: 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości ? załącznik nr 1. 2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny ? załącznik nr 2. 3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny ? załącznik nr 3. 4. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ? załącznik nr 4. 5. IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego ? załącznik nr 5. 6. IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego ? załącznik nr 6. 7. ZN-1/A Dane o nieruchomościach ? załącznik nr 7. 8. ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych ? załącznik nr 8. 9. ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych ? załącznik nr 9. 10. ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ? zał. nr 10. 11. ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ? zał. nr 11. 12. ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ? załącznik nr 12. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. § 3. Traci moc uchwała XXXV/327/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011r..

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie Marek Tobolski

Id: TEQBH-KNXYM-ZQDWB-KYSTI-WUAWL. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.doc Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.doc Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik6.doc

Id: TEQBH-KNXYM-ZQDWB-KYSTI-WUAWL. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik7.doc Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik8.doc Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik9.doc Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik10.doc Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik11.doc Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie

Id: TEQBH-KNXYM-ZQDWB-KYSTI-WUAWL. Podpisany

Strona 3

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik12.doc Załącznik Nr 12

Id: TEQBH-KNXYM-ZQDWB-KYSTI-WUAWL. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.371.6722

  uchwała nr XXVII/157/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4480

  uchwała nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/83/20 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3823

  uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/168/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1015

  uchwała nr VII/16/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009r. Nr L/475/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1014

  uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/226/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1013

  uchwała nr III/18/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1012

  uchwała nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/354/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1011

  uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, mumerów, siedzib obowodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach uzupełniającuch do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych n adzień 6 lutego 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.