Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1231

Tytuł:

uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-08
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 69 pozycja: 1231
Hasła:

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie art. 7 ust.1pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 11. Uchwała określa: 1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2) rodzaj danych i informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dotację, 3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, 4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji, 5) zasady rozliczenia, kontroli i zwrotu dotacji, 6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy. 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku ? należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2) beneficjencie ? należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy na prace lub roboty budowlane przy zabytku, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 3) środkach publicznych ? należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych, § 21. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Bielice, 2) jest dostępny publiczne, 3) posiada istotne znaczenie, historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy Bielice, 4) jest wpisany do rejestru zabytków. 2. Dotację, o której mowa w § 2 ust.1 przeznacza się zgodnie z wyznaczoną kategorią rodzajową nakładów koniecznych, wyszczególnionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami). § 31. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zapisu § 2 ust.1. 2) Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

Id: ZEYEJ-XZRQS-OBTJM-GTOXI-EJUWO. Podpisany Strona 1

§ 41. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty. 2) Jeżeli zabytek, posiada wyjątkową wartość, historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 3) W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. § 51. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy Bielice. 2) Wnioski o przyznanie dotacji, po ich przekazaniu Wójtowi, są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Gminy Bielice właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu. § 61. Wniosek,o którym mowa w § 5 powinien zawierać: 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy , 2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków, 3) fotograficzną dokumentację zabytku, 4) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem, 5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, 6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania, 7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją, 8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem, 9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania, 10) nformację środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów, 11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej kwoty nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych, 12) określenie organu, u którego ubiega się dotację. 2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 71. Dotację przyznaje Rada Gminy Bielice, w uchwale określającej: 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację, 2) prace konserwatorskie, restauratorskie wyszczególnione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) przy obiekcie zabytkowym, na którego wykonanie przyznano dotację, 3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przy ustalaniu wysokości przyznanych dotacji Rada Gminy Bielice uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy. 3. Przyznając dotację, Rada Gminy Bielice może postanowić, że kwota dotacji, zostanie przekazana beneficjentowi w następnym roku budżetowym. § 8. Uwzględniając § 7 uchwały oraz dane zawarte we wniosku o dotację, Wójt zawiera z beneficjentem umowę określającą w szczególności:

Id: ZEYEJ-XZRQS-OBTJM-GTOXI-EJUWO. Podpisany Strona 2

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i terenie ich wykonania, 2) kwotę dotacji i terminy jej przekazania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków, 3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł, 4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków finansowych w całości lub części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt, 5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie przeznaczenia dotacji wykonania prac lub robót budowlanych, 6) sposób i termin rozliczania udzielonej dotacji, 7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji, 9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem ? na mocy art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze ze zmianami) ? beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. § 9. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta i polega na: 1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna), 2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa). § 101. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminie określonych w umowie składa Wójtowi sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych. 2. Sprawozdanie określa: 1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych, 2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji ? ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek. § 11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych umową. § 121. Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Bielice. 2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać: 1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania, 2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację, 3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji, 4) kserokopię umowy o dotację,

Id: ZEYEJ-XZRQS-OBTJM-GTOXI-EJUWO. Podpisany

Strona 3

5) informację o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji, 6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku. 3. Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji. § 131. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Załącznik do Uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. Zalacznik1.odt Załacznik Nr 1

Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Kołobycz

Id: ZEYEJ-XZRQS-OBTJM-GTOXI-EJUWO. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6054

  uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4609

  uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Lipka z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1421

  uchwała Nr V/52/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2043

  uchwała nr VI/107/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.620

  uchwała nr XXV/152/08 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Obowiązki właściciela zabytku

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1230

  zarządzenie Nr 282/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1229

  rozporządzenie Nr 4/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ,,Odra? w Świnoujściu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1228

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami lub doradcami zawodowymi i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koszaliński

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1227

  uchwała Nr VI/54/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i ustalania wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1226

  uchwała Nr VI/53/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.