Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/175/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Gminy Niechlów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 74 pozycja: 1132
Hasła:inkaso i pobór podatków,podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY GMINY NIECHLÓW z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/175/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XLV/175/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Sprawę poboru podatku w drodze inkasa reguluje Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso. ?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: ZHFXA-FZGLB-OWOBF-JPKMV-HPTND. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/176/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, zmienionej Uchwałą Nr VI/27/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/174/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 17/2009 Wójta Gminy Niechlów z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/176/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/101/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i stawek opłat lokalnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/174/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2011

 • uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Krzyków, Nadolice Małe oraz Nadolice Wielkie

 • uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.