Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1490

Tytuł:

uchwała Nr VII/90/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 1490
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR VII/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 129, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) przedszkolu - należy rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński; 2) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających uprawnienia do opieki nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola; 3) minimalnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). § 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku - w godzinach ustalonych w statucie przedszkola. § 3. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, ustalony w § 2, obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu. § 4. 1. Ustala się dzienną opłatę za świadczenia określone w § 3 w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalona jest odpłatność. 2. W przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) dzienna odpłatność rodziców za świadczenia określone w § 3 wynosi 65% kwoty ustalonej w ust. 1. § 5. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora przedszkola, opłatę określoną w § 4 ust. 1 obniża się o 50% za drugie i następne dziecko. § 6. Traci moc uchwała Nr IX/88/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie odpłatności za przedszkola miejskie. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.

Id: OGMOB-DTXUI-FUXIB-KQGHL-ENLFT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.732

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1266/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 258.XXVII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.1602

  uchwała nr IX/32/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim w Gozdnicy oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające ten czas.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1489

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1488

  uchwała Nr VII/55/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 15 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1487

  uchwała Nr VII/53/11 Rady miejskiej w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/120/08 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1486

  uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1485

  uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.