Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Miejska w Stroniu Śląskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1230
Hasła:instytucje kultury

UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 9, 11, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) ? Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala co następuje : § 1. W uchwale Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim? (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 47, poz. 698 z 15 marca 2010 roku) wprowadza się następujące zmiany: 1. W uchwale Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim? w rozdziale 4 Gospodarka Finansowa § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Środki finansowe na działalność CETiK pochodzą z: 1) dotacji podmiotowej organizatora, jako niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kultury oraz do utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona, 2) dochodów własnych, 3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych, 4) oraz innych źródeł". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Ryszard Suliński

Id: KMWNJ-NMKBP-HTLCM-MBRTC-VCMMF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.LF.0911-5/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr LII/333/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim i Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim oraz utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/343/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/350/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce

 • uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów.

 • uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/163/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta i gminy Leśna.

 • uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.