Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.8.121

Tytuł:

uchwała Nr LXVIII/478/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-27
Organ wydający:Rada Miejska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 8 pozycja: 121
Hasła:

UCHWAŁA NR LXVIII/478/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 września 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  poz. 675), art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr  152, poz. 1020) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r.  Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106,  poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492)  Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: § 1. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010 dokonuje się następujących zmian: 1. zwiększa się: Dział rozdział § zł 754 75405 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000 razem zwiększenia: 5.000 2. zmniejsza się: Dział rozdział § zł 754 75421 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 razem zmniejszenia: 5.000 § 2. W uchwale Nr LVII/381/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwała budżetowa na rok 2010 zmienionej uchwałami Nr LIX/396/10 z dnia 24 lutego 2010 r.,  Nr LX/403/10 z dnia 15 marca 2010 r., Nr LXI/409/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXII/420/10  z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXIV/441/10 z dnia 19 maja 2010 r., Nr LXV/452/10 z dnia 16  czerwca 2010 r., Nr LXVI/463/10 z dnia 14 lipca 2010 r. , Nr LXVII/467/10 z dnia 25 sierpnia  2010 r. i Nr LXVIII/476/10 z dnia 29 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 3 w ust. 1 kwotę 26.631.261,28 zł zastępuje się kwotą 26.626.261,28 zł; 2. załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe w roku 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ID: ITGYP-BHSRR-HYXQD-TBFVK-ROFME. Podpisany. Strona 1 / 3

2. załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe w roku 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Sławomir Domański Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/478/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2010 r. Zalacznik1.xls załącznik

ID: ITGYP-BHSRR-HYXQD-TBFVK-ROFME. Podpisany.

Strona 2 / 3

mgr Sławomir Domański Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/478/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2010 r. Zalacznik1.xls załącznik

ID: ITGYP-BHSRR-HYXQD-TBFVK-ROFME. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.1992

  uchwała Nr LXVIII/482/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie podziału miasta Białogard na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Miejskiej Białogardu i stałe obwody głosowania w wyborach do rad oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Białogardu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1609

  uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Białogardu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  informacja Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze miasta Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7318

  uchwała nr LXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2464

  uchwała Nr LXIX/485/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.120

  uchwała Nr LXVI/463/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 14 lipca 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.119

  uchwała Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.118

  uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.117

  uchwała Nr 12/IV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.116

  uchwała Nr 10/IV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.