Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Miejska w Świebodziach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1265
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr LV/401/06 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 108 poz. 1819 ze zmianami) w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1) "górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych wynosi za 1 m3 odbieranych opadów od: a) gospodarstw domowych - 50,00 zł + VAT, b) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 56,00 zł + VAT." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: FTGQJ-CPSVM-NAJFZ-WXGPM-QRBRW. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z przepisami przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały Rada Miejska posiada kompetencje do uchwalenia wysokości stawek opłat zawartych w treści uchwały. Przyczyną zmiany stawek zaproponowanych w uchwale jest zmiana wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Zmiany te następują kroczaco i implikują koniecznośc dokonywania podwyżek opłat dla podmiotów wytwarzających odpady komunalne. Dotychczas obowiazujące stawki zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2008 r. ( Dz. U. Województwa Dolnoślaskiego z 2009 Nr 1 poz. 14) i wynosiły dla : "a)gospodarstw domowych - 41,00 zł,b) gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych, korzystających ze zbiorczych pojemników - 44,44 zł,c) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 51,00 zł." W zaproponowanej regulacji odstępuje się od dotychczasowego podziału na gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Sporządziła: Anna Żygadło

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Horodecka

Id: FTGQJ-CPSVM-NAJFZ-WXGPM-QRBRW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/210/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/56/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko

 • uchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej

 • uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze

 • uchwała nr IX/28/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem

 • uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.