Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Rada Miejska w Świebodziach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 82 pozycja: 1266
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm) uchwala się, co następuje: § 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Świebodzice dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. § 2. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świebodzice w przeliczeniu na jednego ucznia. 2. Burmistrz Miasta Świebodzice informuje osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia. § 3. 1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne składa wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji , w Urzędzie Miejskim Świebodzice, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 2. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne zobowiązna jest do sporządzenia i przekazania Burmistrzowi Miasta Swiebodzice informacji o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu. Liczba dzieci nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa załącznik nr 2 do uchwały. 3. Informacja o liczbie dzieci w danym miesiącu, o którym mowa w ust. 2 powinna być sporządzona i przekazana Burmistrzowi Miasta Świebodzice nie później niż do dnia 20 miesiąca według faktycznej liczby dzieci zapisanych w 15 dniu tego miesiąca. 4. Przypadająca na dany miesiąc dotacja zostanie przekazana przez gminę nie póżniej niż do ostatniego dnia danego miesiąca, po złożeniu informacji o faktycznej liczbie dzieci, o której mowa w ust. 2. 5. Wypłacana dotacja ma charakter zaliczkowy i przekazywana jest na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy. 6. Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji. 7. Wstrzymanie wypłaty kolejnych rat dotacji może nastąpić w przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub uzyskaniu informacji o ustaniu prawa do dotacji. Złożenie zaległego wniosku jest podstawą do przekazania niewypłaconej raty dotacji. 8. W okresie ferii letnich tj. lipiec i sierpień danego roku, dotacja przekazywana jest według średniej liczby dzieci uczęszczajacych w okresie od stycznia do czerwca.

Id: BJHGB-IHHNH-EZEVG-QIOKY-CKWSP. Podpisany

Strona 1

§ 4. Ostateczne rozliczenie kwoty należnej dotacji w danym roku budżetowym , następuje w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, wg wzoru stanowiacego załącznik nr 3 do uchwały. § 5. 1. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą. 2. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciagu roku, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych. 3. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów i moze żądać od kontrolowanego sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów . 4. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje osoba upooważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu i kontrolujący. 5. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w termine 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli. 6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole. 7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. 8. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarta jest ocena kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłoości, zalecenia pokontrolne. 9. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne zobowiazany jest, w termnie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. § 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/196/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 292 poz.3217). § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: BJHGB-IHHNH-EZEVG-QIOKY-CKWSP. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na podstawie cytowanych na wstępie uchwały przepisów prawnych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiazny jest ustalić tryb udzielania, rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Opracowany projekt uchwały dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy na rzecz przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie Gminy i zastępuje dotychczas obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach. Podjęcie przez Gminę przedmiotowej uchwały ma charakter obligatoryjny i uważa się za zasadny. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Załącznik nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik3.doc Zalacznik nr 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Horodecka

Id: BJHGB-IHHNH-EZEVG-QIOKY-CKWSP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1173

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2357

  uchwała nr L /399/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2356

  uchwała nr XLIX/383/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.2462

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice

 • uchwała nr V/56/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko

 • uchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej

 • uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze

 • uchwała nr IX/28/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.