Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1564

Tytuł:

uchwała Nr VIII/65/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-20
Organ wydający:RADA GMINY WIDUCHOWA
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 84 pozycja: 1564
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR VIII/65/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: § 1. 1. Świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej, zwane dalej przedszkolem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8.15 do 13.15. § 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki, wykraczające poza 5 godzinny czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są odpłatnie. 2. Świadczenia odpłatne obejmują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, a w szczególności: 1) zajęcia w zakresie: a) adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym, b) rozwijania zdolności twórczych, c) wspierania indywidualnego rozwoju i zainteresowań; 2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; 3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 4) zajęcia przygotowujące do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych i artystycznych; 5) zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole w budynku i poza nim, oraz w czasie wypoczynku dzieci; 6) zajęcia umożliwiające realizowanie innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego (język obcy, rytmika). § 3. 1. Ustala się następujące opłaty dzienne za świadczenie usług w czasie przebywania dziecka w przedszkolu w wymiarze: 1) powyżej 5 godzin do 6 godzin: 0,36% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2) powyżej 6 godzin do 7 godzin: 0,47% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 3) powyżej 7 godzin do 8 godzin: 0,54% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 4) powyżej 8 godzin: 0,58% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Id: SXPXR-PNKRA-HGIPR-RJNGV-RWNDF. Podpisany Strona 1

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki dziennej, o której mowa w ust. 1, oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. § 4. Szczegółowy zakres udzielonych świadczeń, o których mowa w § 2, oraz odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Gminnym Przedszkolem w Widuchowej a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. § 5. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje opłaty za wyżywienie. § 6. W przypadku przedłużonego pobytu dziecka w przedszkolu, poza wymiarem czasu określonym w umowie, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu jest naliczana wg stawek określonych w § 3. § 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/291/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Józefa Juzyszyn

Id: SXPXR-PNKRA-HGIPR-RJNGV-RWNDF. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) wprowadzono zmiany, które określają między innymi, że ?przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;?. Doprecyzowano zatem realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). W Gminnym Przedszkolu w Widuchowej opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XXVII/291/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej. Podstawowym elementem uwzględnionym przy kalkulowaniu wysokości opłat były koszty utrzymania pionu żywieniowego. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, dotychczasowe uchwały organu prowadzącego, zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r. Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika także z wydanych w ostatnim okresie wyroków sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, w których ustalono między innymi, że opłaty za dodatkowe świadczenia przedszkoli mają charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie do nich ma zasada ekwiwalentności. Opłata taka powinna pozostawać w relacji do kosztów świadczenia tych usług. Pobieranie opłat od rodziców, w przypadku nieobecności dzieci narusza zasadę ekwiwalentności. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola, a kryterium zróżnicowania powinien być fakt skorzystania lub nieskorzystania przez dziecko ze świadczeń. W projekcie uchwały sprecyzowano zakres świadczeń, które przekraczają pięciogodzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Świadczenia odpłatne obejmują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, a w szczególności realizowane zajęcia w zakresie adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych, wspierania indywidualnego rozwoju i zainteresowań, gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, zajęcia przygotowujące do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych i artystycznych, zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole w budynku i poza nim, oraz w czasie wypoczynku dzieci, zajęcia umożliwiające realizowanie innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego (język angielski, rytmika). Proponuje się wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola powyżej 5 godzin dziennie, tj. w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustalonym przez organ prowadzący w godzinach od 8.15 do 13.15. Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnych świadczeń i dni faktycznej obecności. Naliczanie opłat za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu, po zrealizowaniu zajęć (według dotychczasowych zasad obowiązywała opłata stała) praktycznie powodują, że przeciętna opłata miesięczna za całodzienny pobyt w przedszkolu nie ulegnie zwiększeniu. Zakłada się, że obecność dziecka w przedszkolu wynosi przeciętnie 75 %. W związku z wprowadzeniem nowych zasad odpłatności za przedszkola przewiduje się, że opłata za cały miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu (średnio 21 dni) w wymiarze do 6 godzin będzie wynosiła około 105 zł, przy 7 godzinach ? 136,50 zł, przy 8 godzinach 157,50 zł, a przy 9 godzinach 168,00 zł. Przy takich założeniach dochody przedszkola ustalone by były na dotychczasowym poziomie. Jeżeli jednak rodzice będą korzystać z pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach bezpłatnych lub mniej płatnych, dochody przedszkoli radykalnie się zmniejszą i gmina będzie zmuszona do zwiększenia środków na funkcjonowanie przedszkola. Z uwagi na istotne zmiany w opłatach za przedszkole ocena poziomu dochodów wynikających z tego tytułu będzie możliwa po kilku miesiącach funkcjonowania opłat na nowych zasadach. Zakres świadczeń udzielanych odpłatnie przez przedszkola oraz ilość godzin pobytu w przedszkolu deklarowaną przez rodziców dziecka, terminy wnoszenia opłat oraz formę płatności określi umowa cywilnoprawna zawarta między Gminnym Przedszkolem w Widuchowej a rodzicem/opiekunem dziecka. Z opłat za świadczenie udzielane przez przedszkole, zostały wyłączone opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Do opłat za wyżywienie w przedszkolu stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy o systemie oświaty dotyczący korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Id: SXPXR-PNKRA-HGIPR-RJNGV-RWNDF. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1680

  uchwała nr X/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kołaczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1993

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.82.1876

  uchwała nr XXIX/199/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 września 2009r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cieklinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IX/52/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Grabiku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Rejowiec z dnia 14 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Rejowcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1563

  uchwała Nr VIII/59/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Lubicz z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1562

  uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1561

  uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Kołbaskowo oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1560

  uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1559

  uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.