Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/149/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Miejska Chojnowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 88 pozycja: 1362
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR V/23/11 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/149/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 593 z późn. zm.) i art. 43 ust. 10, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXII/149/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2004r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4.1. Za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby korzystającej z usług ustala się opłatę w zależności od dochodu przypadającego na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, według poniższej tabeli.

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 2,5% najniższej emerytury ogłoszonej przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 3. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 90 lat zwolnione są z odpłatności?.

Id: NPXBD-ECROO-FUIYE-CACQU-DXGOT. Podpisany

Strona 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński

Id: NPXBD-ECROO-FUIYE-CACQU-DXGOT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4571

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4347

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1731

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2222

  uchwała nr XXIII/178/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

 • DZ. URZ. 2010.159.987

  uchwała nr XLII/206/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zwrotu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie: wydatków na usługi, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/22/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów

 • decyzja nr OWR-4210-11/2011/1122/VII-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła Przedsiębiorcy Clima Heat Spółka jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.398.2011.DP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ust. 3 § 1 rozdziału I, zdanie 2gie pkt 2 § 3 rozdziału III, ust. 1 § 4 rozdziału IV, ust. 2 § 4 rozdziału IV załącznika do uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 272/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jelcz- Laskowicach Nr XLIV/294/2001 z dnia 18 grudnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?MPZP Belgijska?

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 515/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXXIX/396/10 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.