Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1606

Tytuł:

uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-28
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 1606
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR VII/36/2011 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz.1475), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej. § 2. Ustala się następujących inkasentów uprawnionych do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej: a) Jan Lisowski ? na terenie Sołectwa Wierzchowo, obejmującego miejscowości: Wierzchowo, Wierzchówko, b) Beata Warec ? na terenie Sołectwa Osiek Drawski, obejmującego miejscowości: Osiek Drawski, Bonin, c) Katarzyna Misiun ? na terenie Sołectwa Żabinek, obejmującego miejscowości: Żabinek, Radomyśl, d) Wiesława Żegiestowska ? na terenie Sołectwa Żabin, obejmującego miejscowości: Żabin, Żeńsko, e) Paulina Kołata ? na terenie Sołectwa Garbowo, obejmującego miejscowość Garbowo, f) Beata Piwowarczyk ? na terenie Sołectwa Nowe Laski, obejmującego miejscowość Nowe Laski, g) Grzegorz Bachmura ? na terenie Sołectwa Otrzep, obejmującego miejscowość Otrzep, h) Stanisława Janicka ? na terenie sołectwa Świerczyna, obejmującego miejscowości: Świerczyna, Danowice, Dębniewice , i) Stanisław Karpiński ? na terenie sołectwa Wielboki, obejmującego miejscowość Wielboki, j) Józef Ławniczak ? na terenie sołectwa Sośnica, obejmującego miejscowości: Sośnica, Knowie, Króle, k) Katarzyna Mazurkiewicz ? na terenie sołectwa Będlino, obejmującego miejscowość: Będlino. § 3. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso należności z tytułu: a) podatków wymienionych w § 1 w wysokości 10% od sumy zainkasowanej i terminowo wpłaconej na rachunek bankowy Gminy, b) opłaty targowej w wysokości 30 % od sumy zainkasowanej i terminowo wpłaconej na rachunek bankowy Gminy. 2. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 2 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchowo.

Id: MUIWD-XXFCE-TESRP-DVCNT-PHGZS. Podpisany

Strona 1

3. Pobrane podatki i opłaty, o których mowa w § 1, inkasenci wpłacają w Agencji PKO z siedzibą w Urzędzie Gminy lub na rachunek bankowy Gminy następnego dnia po upływie terminu płatności raty podatku i opłat. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości dochodów w Urzędzie Gminy Wierzchowo otrzymany kwitariusz K103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a i b jest płatne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata zainkasowanych przez inkasenta kwot podatków i opłat. § 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/148/2000 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: MUIWD-XXFCE-TESRP-DVCNT-PHGZS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.32.726

  uchwała nr LV/247/10 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.788

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1345

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2045

  uchwała nr XXXIII/318/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1605

  uchwała Nr 51/IX/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1604

  uchwała Nr IX/85/11 Rady Gminy Postomino z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przyznania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, dotacji z środków budżetu Gminy Postomino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1603

  uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1602

  uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1601

  uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.